Мариана Тодорова

 

 

 

Георги Господинов –

от Гаустин

до Градинаря

 

 

издателство

Карина-Мариана Тодорова

София, 2009

 

 

Съдържание

 

1. Без Неделите

Лапил, Лапидация, Лапидариум

Малко страници за част от едно голямо житейско

интервю, видяно лично

2. Присоите на мисълта

3. Естествен роман

4. Разпускане на любовните армии. Писма

до Гаустин

5. Кратко за  Неделите на света

6. Когато, човекът, убива

 

 

 

 

Георги Господинов –

от Гаустин

до Градинаря

 

 

 

Да можех да намеря някой,

който е забравил думите, за да си поговоря с него

                                   

                                                           Г Господинов

 

 

 

 


1.

 

Неравновесията, които дебнат, се проявя­ват във всичко, но струва ми се, най-страш­ното е между имената на нещата и самите неща. Нещата започват  да се изсулват от имената, както бобените зърна от изсъхна­лата шушулка. Досега имената  се държаха здра­во за нещата.

       

         Г Господинов („Естествен роман“)

 

 

 

Гос­под си има дру­га гра­ма­ти­ка.

В края на на­ши­те при­каз­ки

сла­га кръс­тче­та вмес­то точ­ки,

сла­га кръс­тче­та вмес­то под­пис.

 

Гос­под, на ухо ти го каз­вам,

си има дру­га гра­мот­ност.

            

     Г Господинов („Об­ра­зо­ва­ние сви­ше“)

 

 

 

 

Без Неделите…

 

През 2007 г. Георги Господинов издаде книгата „Ба­ла­ди и разпади”. В нея влязоха вече публикуваните „Лапидариум” (1992), „Черешата на един народ” (1996, 1998, 2003), „Писма до Гаустин” (2003), както и най-но­вия непубликуван цикъл Неделите на света.

Защо балади и защо разпади?

Като писател, като разказвач на истории, Георги Гос­­по­­динов винаги импровизира. Но като жизнена фи­­­ло­­софия за света концепциите му не са импро­виза­тор­ски. Основната му жизнена и художествена страте­гия се гради изцяло върху принципа за недоста­тъч­ност на литературността, когато телесност­та на живо­та отсъст­ва от нея. Самата литература тряб­ва да има тяло – с форми, цвят, вкус и мирис – за да е жива. За да я четеш като твоята книга на твоя живот.

Един от основните упреци към постмодернизма е в това, че тълкува „тялото на книгата като самодо­ста­тъч­ност”. Трябва да се подготвим, че поезията и про­зата на Господинов имат много по-голяма амби­ция – текстът на всяка една от неговите книги няма да е самодостатъчен, ако не си подготвен да го прочетеш  чрез опозицията – БАЛАДИ И РАЗПАДИ.

Разпадът винаги е бил телесен, в него живее тлен­ност. Тоест чрез разпада се реализира последствие.

Докато баладичността е зародишът на възхвалата, тържество и блясък, но завършващи… със смърт, тържество и разпад в смъртта – тоест  поетапна тлен­ност. Следователно и баладата има своето тяло, което диша, тържествува, умира. В нея също има послед­ствие.

Постмодернизмът – неговият стремеж да обгова­ря и да пренаписва познати авторски текстове (без това да е прецедент за литературната ни история и практика), някак  изглеждаше самонадеяно  за първи­те години след рухването на тоталитарната власт. Едни видяха в кола­жи­­­­рането на сюжети от постмо­дернистите, в разроя­ва­нето на текстове чрез уподобя­ване[1] на основата на текста  интензивно деконструи­ращо явление, просто  негативен знак.

Други се усмихваха умилително пред пародийните текстове, но заявяваха, че трябва „някак по така”, ако може „по-щадящо” към историческите дати и съби­тия.

Трети гласно заявиха, че Религията също е „голям на­ратив”, и че разпадането на големите наративи, ко­ето е характерно за постмодерността, не може да не засегне и тази литература, и това вече е неморално…

Без с това да се изчерпва същността на постмодер­низма, досещаме се, че задачата му за легитимация само привидно изглеждаше проста и лека:

 

 

Раят

е винаги другаде

в рая

са винаги другите

другаде

раят е другаде

друг

           ад

                  е             

                         („Рай. Деконструкция”)

 

Чрез своето творчество Г. Господинов ни разказва за своето намерение да изчете живота си като текст на книга – и обратното, да намери онези истински „пчел­ни” сезони от човешкия живот, които да придо­бият звук, цвят, вкус и мирис чрез езика на културната па­мет.

„…Трябва да се подготвя добре, така, както пчеларят отваря кошера…С романите беше същото.  И много  по-трудно, защото тялото ми беше излишно – пише Господинов в „Естествен роман”, повлиян от матрицата на Фуко и по-специално от  „Дискурсът на порядъка” – Трябва да изляза от него и гол като дума да се внедря сред тях. Дума сред думите. Усещам се все по-готов. Търся пролуки в текста, откъдето да се вмъкна. Мисля, че е неразумно да влизам през началото. Там той е още силен, синтаксисът е напрегнат и лесно ще бъда разкрит, трябва ми някое лирическо отклонение, някое подробно описание, унесло самите думи, и аз да се вмъкна като листо, потрепващо от внезапен вятър или като гущерче, шмугващо се под камъка”.

 

Финалното стихотворение на книгата му „Балади и разпади” е лапидарно, с недвусмислено послание:

 

Една пчела пълзи

по цялото небе

 

Пчелата и Мухата са основните герои в сюжета на тази история.

 

 

* * *

 

Първата публикация на следващия текст е от книгата му „И други истории”[2], 2001. По-късно ще го прочетем в „Балади и разпади”, 2007 :

 

„Първото ми познание за отвъдното ме озари в селския клозет. Топло и усамотено място в самия край на двора, зашумено и изолирано от светската суетня. Вторачвайки се през дупката на клозета, един ден видях тартара. Оттук, през този мрачен отвор, водеше пътят надолу, към гмежта, към геената огнена. И как бавно летяха големите зеле­ни мухи, тези луцифери на отвъдното, про­блясваха за миг на светлината и се спускаха долу.

Отгоре, през разредените керемиди и тежките паяжи­ни, се виждаше небето, а отдолу, точно под мен, ки­пеше пъклото. И смъртта се обясняваше от само себе си. Небето си прибираше душите през керемидите, а телата цопваха в тартара. Това беше естеството на отвъдното.

Седях над дупката и не усещах гнъс. Бях трес­нат от прозрението, че тартърът, където спо­ред баба ми всички щяхме да идем един ден, се нами­раше съвсем близо, в дво­ра, досами къщата ни.

И ние ходехме там всеки ден.”

                                   („Първи стъпки”)

 

До Пчелата застава Мухата. И двете са много важни в този сюжет.

 

 

* * *

 

Тя излиза от печат през 1997 година и се нарича „На Острова на блажените – пет войни след това”. Една българска антология, неин съставител е проф. Атанас Натев. Като негов колега от Института за лите­ратура при БАН, освен свидетел на артистичните му жестове, поз­навах и голямото му, необичайно при­стра­стие към съ­временната българска литература, и по-специално – към поезията. И ако някому се струва малко странна компа­ния­та (заедно Радой Ралин, Блага Ди­митрова, Любомир Левчев, Стефан Цанев, Николай Кънчев, Виргиния Заха­рие­ва, Бойко Ламбовски, Мирела Иванова, Елин Рахнев, Георги Господинов) не може да не се признае, че литера­тур­нокритическият му  маниер е впечатляващ.

 Антологията има амбицията да проиграе модела на Славейковата книга[3], избраните писатели-творци са въ­ведени с истинските им имена като преводачи и като автори на биографичните очерци, а като поети – са с псевдо­ними. „На Острова на блажените – пет войни след това” може да се нарече мистификация на Славей­ковата книга, но в същото време амбициозно откроява нови автори, с „достойнство понесли тогите на дедите” си. Като неин съставител Атанас Натев е в правото си да из­пише: „По антологията на Пенчо Славейков със сти­хот­во­рения от потомците...”

Да наречеш „потомци на Славейков” неколцината млади автори (наред с утвърдените писатели) според днеш­­ните читатели на антологията си е кредит от соли­ден мащаб.

Някои считат, че това е големият шанс на Георги Господинов – открояването му сред връстниците и поставянето му до имена като Блага Димитрова, Нико­лай Кънчев, Любомир Левчев.  А всъщност проф. Ата­нас Натев дално­­видно беше предвидил последващите изяви на дарбата на Георги Господинов.

 

 

* * *

 

Според изследванията на някои български кри­тици всяка епоха има своя постмодернизъм. За други декон­структивният характер на постмодер­низма е про­ко­ба, застрашаваща самите устои на мо­ра­ла и религиите, подредеността на културните ценности. При всички случаи се прокрадва снизхо­дителност в твърде­нията, че постмодернизмът всъщ­ност не донася нищо ново. А той наистина и няма такива претенции – по силата на своята характерност – да „проиграва” чужди текстове, сюжети, стилове и пр. Но дали наистина е така? Всеки нов прочит не е ли на практика нов глас, изявена непоз­ната позиция?

Ани Бурова прави едно интересно и съществено разграничение: «Появили се през интервал от три годи­ни, христоматията и антология­та на четиримата съав­тори[4] са части от един проект, който е безспорно ти­пичен за 90-те. Мистифици­райки уж конкретна книга (и в двата случая важна за литературната тра­диция, по ня­ка­къв начин “първа”, начална), те въвли­чат в прена­писва­нето цялата литературна история. Така “На Ос­тро­­ва на блажените” се явява някак естест­вен пред­шест­­­веник заради амбицията да проиграва лите­ра­тур­но­­исто­рическия процес и представите за автор­ството. Славейковата книга и мистификациите от края на XX век представляват, разбира се, много раз­лични проекти, но са сродни в нагласите си. В този смисъл спрямо но­вите българска христоматия и ан­тология “На Острова на блажените” не е оригинал, про­тотип или пър­во­об­раз, а, така да се каже, предтеча.   Впро­чем “Бъл­гарска антология” и “Българска христо­матия” са, както и “На Острова на блажените”, ми­­сти­­фи­кации само донякъде, и по-точно докъдето е добре за кон­цепциите им. Ни­къде например не е за­ма­скирано ав­тор­ството; макар и в двата случая на ти­тулните стра­ници да се представят като съста­вители, още в съдър­жа­нието авторите влизат в пра­вото си да подписват текстове. Което всъщност не е просто разкриване, а част от важната за тези книги теза, че недосегаем по­черк няма и името на всеки пред­ставен автор може да бъде дублирано. Показателно е също, че в “Българска ан­тология” думите на съста­ви­телите, публикувани в са­мото начало, изцяло раз­голват замисъла, обяснявайки литера­турно­исто­ри­ческата му нагласа. Така още пред­ва­рително става ясно, че тази антология е “въобра­жаемо проиграване на исто­рията”, че миналото “про­дължава и до днес”, че чете­не­то на книгата през паро­дията е “безинтересно”, защо­то ис­тин­ският ключ към нея е “любовното чувство, кое­то ни е движило”[5].

 

 Според ницшеанството най-голямата беда за хо­ра­та идва от техните несполучени надежди спрямо знаците на историята. В статията си „За пол­за­та и вре­да­та от ис­то­рия­та за жи­во­та” Ницше пише:

„Ис­то­ри­чес­ко­то об­ра­зо­ва­ние е бла­гот­вор­но и е га­ран­ция за бъ­де­ще­то са­мо в съп­ро­вод с ед­но но­во жиз­не­но те­че­ние, нап­ри­мер с ед­на раз­ви­ва­ща се кул­ту­ра, сле­до­ва­тел­но са­мо то­га­ва, ко­га­то е под­влас­тно на ед­на по-вис­ша си­ла и е во­де­но от нея, а не са­мо­то то да влас­тву­ва и да во­ди. До­кол­ко­то слу­жи на жи­во­та, ис­то­рия­та е в служ­ба на ед­на неис­то­ри­чес­ка власт. Ето за­що по­ра­ди под­чи­не­но­то си по­ло­же­ние тя не мо­же, а и не трябва да ста­не чис­та нау­ка ка­то нап­ри­мер ма­те­ма­ти­ка­та. Оба­че въп­ро­сът, до как­ва сте­пен жи­во­тът се нуж­дае изо­бщо от ус­лу­га­та на ис­то­рия­та, е еди­н от най-важ­ни­те въп­ро­си и проб­ле­ми във връз­ка със здра­ве­то на еди­н чо­век, на еди­н на­род, на ед­на кул­ту­ра. За­що­то при из­вес­тна свръ­хис­то­рич­ност жи­во­тът се раз­ру­ша­ва и из­раж­да, а в края на краи­ща­та чрез то­ва се из­раж­да и са­ма­та ис­то­рия…” [6]

         

Философът допълва нещо много важно: „... кой­то взе­ме под вни­ма­ние влия­ние­то на по­беж­да­ва­що­то хрис­тиян­ство вър­ху нравс­тве­нос­тта на на­шия дре­вен свят, няма пра­во да из­пус­не от пог­ле­да си об­рат­но­то влия­ние на по­бе­де­но­то хрис­тиян­ство, т.е. на все по-ве­роят­на­та му съд­ба през на­ше вре­ме. Чрез ви­со­та­та на своя ид­еал хри­стиян­ство­то над­ми­на­ло ан­тич­ни­те мо­рал­ни сис­те­ми и гос­подст­ву­ва­ща­та навс­якъ­де в тях ес­тес­тве­ност та­ка, че хо­ра­та ста­на­ли без­чувс­тве­ни към нея, от­вра­ти­ли се от та­зи ес­тес­тве­ност. Но по-къс­но, ко­га­то все още раз­би­ра­ли по-доб­ро­то и по-въз­ви­ше­но­то, но не би­ли в със­тоя­ние да го осъ­щест­вява­т, не мог­ли ве­че, кол­ко­то и да го же­лае­ли, да се вър­нат към доб­ро­то и въз­ви­ше­но­то. В та­ко­ва люш­ка­не меж­ду хрис­тиян­ско­то и ан­тич­но­то на­ча­ло, меж­ду нап­ла­ше­на­та и лъж­ли­ва хрис­тиян­ска нра­встве­ност и съ­що пла­хо­то и стес­ни­тел­но обо­жа­ние на ан­тич­нос­тта, жи­вее днес съв­ре­мен­ният чо­век и не се чувс­тва доб­ре.” [7](курсивът –М.Т)

Противоречието между лъжливата християнска нрав­ственост и плахото обожание на естествеността, ка­ра съвременния човек „да не се чувства добре”. Трябва ня­кой здраво да разтръска клоните на дървото на живо­та, за да се разделят диаметрално, според приз­наците за тленност,  драгоценните му плодове. В края на 20-и век  „пла­хото обожание на античността” търси съюзници сред интелектуалците. Особено след паметната за бъл­гарската поезия 1989 година. Стават достъпни текстовете на Мишел Фуко, на Умберто Еко, а психоанализата на Фройд отчасти губи първенството на позицията си.

Пло­щад­­ният патос, завладял масите, търси коре­ните си в аналитизма на кабинетните представи за истинско из­куство, търси мотиви за преобръщане на културно-историческите пластове от традиционното наследство.

 

 

* * *

 

Георги Господинов даде може би не първия, но най-солидния знак за препрочитане, за проиграване на кла­си­ческите текстове и преподреждане на хроно­логията на историческите събития от края на 19-и век и началото на 20-и век. За края на 20-и век и началото на 21-ви век като че ли е характерно същото. „Краевековните”[8] сра­стъци и обхвати, чо­вешката изостреност на съзна­нието в края на всяко сто­летие, трагизмът в равно­сметките, това са въпроси, кои­то тревожат не само неговото битие на творец – по­ка­зателни са книгите "Изворът на грознохубавите” (1994) и "Зверовете на Август" (2000) на Ани Илков.  Съществува читателски интерес към класичес­ките тек­стове, „пре­про­четени”[9] не само от този автор.

 

За Георги Господинов като за ори­ги­нален пи­са­тел се заговори след изда­ването на неговата книга „Естествен роман” (1999), която за няколко години претърпя шест издания на бъл­гарски език и много скоро завла­дя междуна­род­ната кул­турна аудитория[10]. Когато  пуб­ли­кува пър­вото издание[11] на романа си, той е 31-годишен. По същото време текат уси­лено полемики  за вредата или по­лез­ността от пост­модер­низма, без да е кате­горично изяснен въпро­сът съ­ще­ствува ли пост­модернизъм в бъл­гарската лите­ратура.

Освен това романът е написан на един от малко го­воримите езици в световен мащаб (какъвто несъмнено е бъл­гарският).


Лапил, Лапидация, Лапидариум

 

Лапидариум от лат. lapidarium – това е място-музей, където са подредени камъни с археологическо зна­че­ние.

Лапидация (лат. lapidatio) – или как от марке­ри­те в „Съдържанието” на първата публикувана книга от един автор (ще забележим, че „съдържанието” е построено оригинално на прин­­ципа на стихотворение), могат да се предвидят, да се обобщят белезите на ця­лостното му твор­­чество. Именно тази кни­га носи загла­вието „Лапи­дариум”. Дебю­тът е на Георги Господинов и е ста­нал  през 90-те, едно зна­менателно де­се­ти­летие в края на 20-и век, белязало краха на тота­литарните ре­жими в Европа.

Според „съдържанието”, за което стана ду­ма по-го­ре, „лапил” (лат. lapillus) е камък /камъче от вулка­ни­чен произход. Лапидарен стил върху камък, както го изисква Г. Господинов,  означава –  стил с качества: крат­кост, изразителност, яснота. (Ясно е, че някой трябва да пренареди и „да подреди”[12] камъните в човешката гра­дина. Това става още повече необхо­димо, когато са заре­дени с „нестандартна” енергия).

 Но най-важното от това Съдържа­ние е, че лапи­да­цията е вид наказание, убиване с камъни, срещано в Дре­в­ни практики на Изтока. 

Акт, важен и граничен в историята на човешките цивилизации.

Ако приемем за справедливо твърдението  на Хай­де­гер, че „езикът е дом на битието”, тогава лапи­дар­ният стил, лапидацията, изведени като маркери и топоси в съ­държанието на стихосбирката, биха могли да овъз­мез­дяват човешките усилия за творчество, как­то и да нака­жат причинителя за провалените усилия.

Наказание не изобщо.

А „лапидация”, приложена към онези провали в из­куството, и в частност – в живота,  когато (вслед­ствие на активи, подвеждащи читателите към съм­нителни стой­но­сти, или не-естествени характер­ности), писа­те­лят  де­ма­гог­ства.

Може да се каже, че поетическата интенция в книга­та Лапидариум от Георги Господинов е стре­межът да се преподредят ценностите на човешкия живот, преобръ­щай­ки хро­но­логията на събитията (както ще се види това и в книгите му „Естествен роман”, „Писма до Гау­стин” и особено в „Черешата на един народ”). Лапи­дация е третото, безпощадното око на творческата лич­ност.

Затова тук, в мястото на лапидариума, осветено от напрежението на лапидацията, ще посрещнем с раз­би­ране идеята на Господинов да създаде един от най-ин­три­гуващите образи не само в неговото творчество, но и в българската поезия – Гаустин. По-късно Госпо­динов ще отпечатана нова книга със стихове – „Писма до Гаустин”.

Името на Гаустин, изведено вече в за­главие на книга, е акцент върху „съчиненото”, върху измисленото име на древен мъд­рец, досещаме се, че това е  двойникът на Господи­нов.

Този маниер създава кол­кото удобства, толкова и от­говорности, защото разголва до нерв съкро­вености на духа, загатва за дебри на подсъзнанието, понякога твър­де неудобни. Но кой е казал, че изкуството създава удоб­ства?

Та Гаустин, предизвикателно и съвсем навремен­но, хвърля камъни в градината на равновесието и спокой­ствието, търси настоятелно отговори; а когато мъдростта сгъсти сенките на спомените пише писма, праща фото­графии (пък Господинов ни подсеща, че фотографът винаги остава извън кадъра!).

 

„Георги Господинов е един от ключовите съвре­мен­­ни европейски поети” (заявява Евгений Хари­тонов).

 

 „Това е просто нов / друг тип лиризъм” (по опреде­лението на проф. Светлозар Игов).

 

Както Никола Вапцаров, но в друго историческо време и на друг поетически език Георги Господинов призовава да се пише за онова,  по-истинско от всичко друго, а  всъщност  то  е  почти винаги  „вън от ка­дъра”[13].

 Само тук, в Лапидариума, интенцията и худо­жест­веният резултат са в неотслабващо напрежение:

 

 

Думите умират с пре

                       хапани   е

                                        з

                                        и

                                        ц

                                        и

 

                                     (Лапидариум”)

 

Георги Господинов винаги е смятал, че особено важна е формата на буквата,  иконичността на думите в рамките на стиха и в цялостната конструкция на стихот­ворението (забележете как формата в изписва­не­то на сти­ха прилича на увиснал език в това стихотворение от книгата „Лапидариум”). Иконич­ността на думите има опо­средствена връзка със семантиката на образите.  Из­ра­зяване на про­бле­ми­те и явленията е постижимо чрез средствата на визуалната комуникация. Защото интен­циите на Господинов, ни препращат отново до пара­мет­рите на „лапидацията”,  изведена  от „Лапи­дариум” като внушение не само за наказание, но и за само­наказание.

След прочита на книгите му ставаме част от поз­навателното его на писателя, но и от нашето соб­ствено „его”. А творец, който се опитва  взискателно  да даде своя принос в разширяването на това пространство, съз­давайки  образи с богат асоциативен живот, винаги с тек­стовете си ще е близко до  читателя.

И следващото стихотворение на Георги Господи­нов е интуиция и предсказание:

 

Т

у

к

 

всяко стръкче 

 

е

 

д

у

ш

а

 

Винаги съм считала, че стилът на писателя е в не­раз­ривна връзка с ирационалния момент на него­вите при­страстия и житейски избори.  В  „Лапида­риум” това не е са­­мо е загатнато, то се е превърнало в акцентна единица:

 

то

не е То за което си мислите

то

е нищото в стаята дето ви кара

да се обърнете рязко

     

             ( „Единадесет опита за определение – II”)

 

Съществуват различни гледища около понятието ин­тен­ция и смисъл в литературознанието. Кое е това, толкова важ­но „то”, което ни кара да се об­ръщаме рязко и внезапно, предусещай­ки неговото вечно при­съст­вие?

Степента, в която приемаме сентенциите в една пое­зия, е степента, в коя­то разбираме същностите у себе си. Като творческо поведение Георги Господинов винаги е бил твърде деликатен, но ако воюва за нещо, то е да вър­не самочувствието на съвременния човек.

Писателят настоява да се градират уменията  на съ­временния човек в постигане на  същностите на собстве­ното си аз. Ако личността мотивира това – ще може да открие пълно­ценно своята идентичност .  

Защото менталните образи в читателското съз­нание и естетическият обект, допустим от писателя, взаим­но се предполагат. Привлекателната сила на изкуството е в обстоятелството, че  ху­дожествените акценти  ви­наги си остават в полето на поз­навателен плурализъм (фило­софските идеи на Юнг, Фройд, Фуко). От философското гле­ди­ще, през лингвистичната и литературно­исто­ричес­ката традиция на тяхното ораз­ли­ча­ване, до  наме­рението от страна на автора да при­ло­жи един или друг стихов модел  –  в този смисъл художест­ве­ните стратегии на Георги Господинов вед­на­га стават раз­познаваеми:

 

то

е силата с която

пада листът от дървото

в кофата вода

 

                      и размътва небесата

 

 

(„Единадесет опита за определение – IV”)

 

Лист от дърво… в кофата с вода… а мътни небеса – и ето че разбираме как една от най-характерните отлики на Господинов е  стремежът му към археология на  неща­та чрез естествения им (а не цивилизационен) смисъл :

 

мислите че то е Бог

ала Бог

е с главна буква

 

(„Единадесет опита за определение – VIII”)

 

В творчеството на Господинов означаемото тряб­ва да постигне интензитета на значещото, иначе е об­ре­че­но на лапидация. Възможно е Бог да е с главна буква. Има и други възможности :

 

Бог е червен напращял и завършен

Бог е домат

Няма нищо обидно в това

и за двамата

 

Богохулство или реален образ от живота  (или също осъзната необходимост, подтик да препрочетем поези­ята на Далчев)? Виси ли заплашително сянката на ла­пи­дацията над авторовите експерименти?

Образната рефлексия на „думите с прехапани ези­ци” увеличава потенциала на възможното, отслаб­вай­ки максимално абстрактността на понятията. (Чи­та­телят винаги участва, няма паузи за чита­телското въображе­ние… И дали не трябва в това отно­во да провидим успеха на една от същностите на постмо­дернизма?).

В поезията на Господинов освен синтактичните релации, изникват и други художествени акценти, стъ­пи­ли върху феноменологична основа – усещания, ин­туиция, съновидения и пр. Тъкмо „стръкчето душа”, устремено към слънцето, както и „формата” на „пре­ха­па­ните езици”, имат визуално покритие в иконо­графията при изписване на стиховете – ако се върнем към ци­тираното. Както ярко е изписването на значения чрез иероглифите и чрез прецизността на източните кул­тури. Така формата носи и алегорично, и информативно зна­чение. Георги Господинов особе­но държи на това. Сблъсъкът и интеграцията между естествения характер на нещата и тяхната цивилиза­ционна класация – ето цен­търът на неговите търсения като писател. И въпрос на дарба е степента на пости­жимост на това условие. Защото в поезията му всяка отделна асоциация е своеоб­разен код за разчитане на „общата” интенция. Всяка творба обаче е построена върху строго замислени и осъществени асоциативни симетрии:

 

Искаш ли да станеш смисъл –

питах камъка.

 

Аз съм смисъл – каза камъкът

и потъна в себе си.

 

                             * *  *                         

Искаш ли да станеш  дума –

пита камъкът.

 

Аз съм дума – казах каменно

и потънах  в  него.

 

Писателят има своята версия за нещата  от живо­та, а в поезията му това означава – езикът, думите да имат плътност, обем, вкус и мирис, да бъдат нещо, което е възможно да се случи в материалния свят (творбата „За вкуса на имената”). И обратното – телата  да надживяват своята тленност чрез вечността на све­та, разчетен като текст, проиграван като текстуалност.

Вече се е оформило сред българската културна об­щественост мнението, че любовната поезия на Госпо­ди­нов (доколкото е условно това понятие), е свързана само с несбъдванията. Което не е пълната истина за него…

 Господинов улавя самия акт на сбъдването, след което следва хладнокръвния анализаторски поглед („Hey Jude, 7, 09 от книгата „Писма до Гаустин”).

Не може да се отрече обстоятелството, че поезията на Георги Гос­по­динов за любовта и ероти­ката поставя проблеми на екзистен­цията в изключител­на дълбочина и художествена привле­кателност. „Кой ти иска тук Батай / Анаис Нин Фуко Буковски / само тя да се разкаже” – така иронично текстът на Господинов измерва интелек­туалния по­тен­циал като възможна пречка за автентич­ния език на любовното общуване…

 

Нямо тяло

 

… тази ловкост на телата

тази девственост в езика.

                       Гаустин, 198…

 

За това което прави

тя с език и тяло

чуй езикът как £ липсва

кой ти иска тук Батай

Анаис Нин Фуко Буковски

само тя да се разкаже

без езика няма тяло

без езика – нямо тяло

важно е ухото само

тази мида на страстта

 

                    (Балади и разпади”)

 

Поезията на Господинов е мотивация за постигане на естествен език в живеенето на човека, в нюансите на битието му. Оня затворен кръг – в който се разслояваше въоб­ражението на Далчевия ли­рически герой, влюбен и не­ща­стен поради своята интелектуалната обремененост и от­къс­на­тост от про­стите неща от живота – в съвремен­ния свят на днешните по-мла­ди поети е безпощадно кри­тично ели­миниран. И това е види­мо от поведението на  лири­ческия герой на Госпо­динов, който принципно носи го­леми прилики с Дал­чевата  поезия и любовните „ка­лен­да­ри” на Богомил Райнов.

Поезията на 90-те години, създавана от съвсем мла­ди­те то­гава поети,  започва с мистификация на познати кла­си­чески текстове, с проиграване на сюжети от лю­би­ми кни­ги, но някак винаги иронично, със съз­на­нието за крех­костта на човешката съдба и човешкия копнеж по непо­стижимото. Но и с раз­биране за неизбежната тленност на види­мото. Дори с тревога си мисля, как не забелязвахме че е възможно, то­ва по­коление на въз­растта и на моя син, да носи тол­кова силна, скрита под бронята на неуязвимостта, но­стал­гичност и жажда по автен­тичната романтика:

 

И което е било то е което

ще гние в градината

 

    („Какво става с градината пред къщи,

          кога­­­­то душата си отива” )     

 

Събитие ли е „Лапидариум” в цялостното твор­чест­во на Господинов? А  в българската поезия? Тогава къде да поставим „Естествен роман”, до­несъл световна слава на своя автор и преведен на повече от 10 езика. Според мен „Лапидариум” подготви появата на „Естествен романа”. Но затова – по-късно.

Какво се случи в България през 1968 година, паметна за Европа година на брожения, възход и лични драми, рожденното време за връстниците на Георги Господинов.


 

Малко страници за част от едно голямо житейско интервю,

видяно лично

 

Като съвременен писател Георги Господинов се инте­ре­сува от съдбата на връстниците си, често се опит­ва да си представи основните и характерни белези на съвремен­ниците си, родени през 1968 г. и годините око­ло тази дата.

Размислите на Георги Господинов „Какво е да си роден тъкмо в тази година, как я „помним”, какви сме сега?” не съдържат излишно кокетиране с историята, въ­просът съв­сем не е егоистично личен. Напротив. Като всеки талантлив писател Господинов  е отговорен за уча­стта на родината си, (директни отговори съдържа голяма част от поезията му). Задаваните въпроси за „мъл­чани­е­то” на българина по вре­ме на световни политически кон­фликти, за „страховете” български пораждат сериозни размисли:

 

„Понякога времето и географията драматично се разминават. Една и съща година може да се случи в Париж, Прага, Берлин, да стигне до Белград и да не успее да влезе в София. Свикнали сме да следим и описваме предимно нещата, които се случват. И сякаш в това има логика, всяка медия държи да подчертае, че предава от самата точка на събитието, че е най-близо до случилото се. Нека този текст бъде за неслучилата се 1968. Спрямо цялото обилие от чествания, дискусии, спомняния на 68-а днес, България остава в точката на мълчание. То може да изглежда дори симпатично, ако не беше травматично. Лесно е да се каже, че България и през 68-а си беше в точката на мълчание, какво да чества сега. Ами тъкмо това мълчание да се от­бележи, да се изследва. За мъл­чанието трябва да се говори. Знам, че трудно се описва нещо, което не се е случило. В известен смисъл българ­ската 68-а, ако приемем, че я е има­ло, е анти-събитийна. Имам предвид събитие в дълбокия смисъл на думата, като засечка в установения ред, пре­късване на обичай­ния поток. Истинските, непред­видените събития, като тези в повечето страни от Източна Европа – 1956, 1968, 1980, са подриващи, застра­шаващи сис­темата. Българ­ският случай е едно тъжно изключение. Казваме „Чеш­ките събития” или „Унгарските събития”, но да сте чу­вали за „Българските събития”. Онова, което не се е случило, както в живота на един човек, така и в живота на едно общество, е в някаква степен дори по-важно от слу­чилото се. Несбъднатото продължава да излъчва по­след­ствията на своята несбъднатост. И ако някой сериоз­но се интересува какво и защо (не) се случва сега в България, ще трябва да се върне назад, към добре премълчаната тайна на миналото.”

Въпреки че със своята откровеност Г.Господинов раз­буни духовете, предизвиквайки полемика в медиите,  не може да не се признае, че той има пълното право като тво­рец и писател с международна популярност да задава имен­но по този начин въпросите: „В тази пълна със събития го­дина, сякаш измислена, за да бъде отразена от медиите, има мес­та, където събитието не се е състояло. От това място на не­събитието, от тази точка на отсъст­вието искам включ­ване”.

Това ще запомним – неговото настоятелно „искам включване” . И то не защото му липсва популярност (на­про­тив понастоящем той е един от най-превежданите български писатели в чужбина), а защото изпитва болка от „Несбъднатото, което продължава да излъчва послед­ствия­та на своята несбъднатост”.

Георги Господинов споделя тъгата си, последвала след задаваните от него въпроси към най-близките му хора, към родителите му за събитията около 1968 г. Винаги следва неловко мълчание. Защото „… нищо не се получи. Бяха мълчали много дълго, а мълчащият човек лесно забравя”. Ето тази забрава на историята най-много измъчва писателя:

 „Официалното събитие в България – споделя Георги Господинов – през онази година е Световният младежки фестивал, проведен в София от 28 юли до 6 август. Участват над 15 хиляди студенти и млади хора от 142 страни. В стила на времето събитието е режисирано, с дълго репетирани лозунги и манифестации и с уча­стието на много унифор­мена и цивилна, тайна милиция. По същото време, когато студентите в Централна и Западна Европа излизат срещу системата, в София, обратно, системата организира акциите на студентите. Неофициалното и строго секретно събитие в същия този безгрижен край на юли е спешното изнасяне на два български полка в СССР. Там те ще престоят законспи­рирани цял месец, преди да нахлуят в Прага с останалите войски от Варшавския договор.

 През 1968-а в България онези, които почиват на море четвърта смяна (не само трудовият процес, но и отпуските са организирани на смени, вероятно да не се губи ритъмът), гледат как чешките туристи бързо при­бират палатките още преди края на смяната. Напраз­но, защото границата вече е затворена. И те остават още известно време принудително по българските плажове.

Наскоро един човек ми разказа за двойка чехи, момче и момиче, които седели безмълвни, по дънки и те­ниски, прегърнали коленете си, на един празен българ­ски плаж в ранния и хладен в онази година септември. Една непред­видено дълга ваканция, след която ще се при­береш в дър­жава, различна от тази, която си на­пуснал преди месец. Гласът на човека, който ми разказва, леко трепери. Някол­ко пъти спирал с колата на пътя над плажа, където неиз­мен­но стоели момчето и момичето. Носел специално две стари якета, които не пропускали дъжд, малко хляб, диня и бучка домашно сирене. И... все не посмявал да отиде при тях и да им ги даде. Страхувах се, казва човекът, не знаеш кой ще те види. Последния път, когато спрял колата, пла­жът бил пуст…

Бях сигурен, продължава Георги Господинов, че той разказва това за първи път. Един малък грях (но малките грехове са най-мъчителни), носен цели 40 години. Да беше се пре­страшил да даде на хората тези дрехи и храна, мислех си. Понякога такива малки неща променят света. Може би това щеше да е началото на българската 68-а. Историята на тази година би била непълна и невярна без тази толкова дребна случка, или по-скоро не-случка. Единствената утеха е, че неслучилите се неща, за добро или лошо, все някога се случват. Дано имаме сетива за новата 1968-а, когато се появи. И тогава моят познат ще занесе хляба и онези якета, които сигурен съм още пази, поне в мазето на съзнанието си. И най-сетне ще спи спокойно.”

 

Говоренето за 68-а година започва да се отключва:

 

„Спомням си, разказва Господинов, как в началото на 90-те битката поне в литературата беше между онези, които силно любят Отечеството и Съюза на писателите, и младите, заклеймени като отродители, чуждопоклон­ници и громени като „постмодернисти” (това беше мръс­на дума, която така и не стана ясно какво точно включва на българска почва). Още тогава тази битка беше нелепа и вън от времето си. Литературните исто­рици знаят, че в кратката история на новата българска литература тя се е провеждала много­кратно. Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  

Концепцията с „поколенията” е също стара и мани­пу­лативна, ползвана за улеснение и контрол, част от друга идеология. Да громиш днес „поколението на 40-годиш­ните” е леко смешно и ретроградно, защото такова нещо не съществува и ще трябва първо да го създадеш и после да го убиеш като един Иван Грозни.

Надявам се битката за 1968-а сега да не тръгне в съ­щата посока – на лични обиди, късен героизъм и нелеп мачизъм. На забрани и позволения – този има право да си спомня и говори, този няма.  Да позволим на всички, ако може”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2.

 

 

Има времена, когато ни се струва,

че господ бере черешите една по една,

а дяволът – ги брули с прът.

                                           

                                  Стоян Михайловски

 

 

днес

тръпчив и вишнев

е всевишният

различен

от бога на черешата

тъй детски сладък и

черешов боже

вчера

 

                   Г Господинов („Балади и разпади”)

 

 

Присоите на мисълта

в българската  литература

 

Ако успеем да се оттласнем от комплексиращата ни теза за вечното изоставане на българската култура от ев­ропейската и способите за нейното догонване (в смисъла на Гачев), ако приемем, че не съществува уни­вер­сален ред и йерархия на езиците като малки и го­леми в светов­ната класация на културите – би трябва­ло, според поети­ческата логика на Господинов[14], да се случи  онова, което е дадено в езика на българите, в тях­ната културно-исто­рическа съдба, в непремъл­ча­ването на събитията по­ради „прехапаните езици”.

В Из присоите на мисълта” Стоян Михайловски провиди: „господ бере черешите една по една, / а дяволът – ги брули с прът”…

У Георги Господинов звучи така: „днес / тръпчив и вишнев / е всевишният…”. Стихотворението е „Ти, кой­то си на небцето” от книгата „Балади и разпади”. Небето, огромното, необозримото небе, е превърнато в „интимно” пространство – „небцето”, там вкусът е ис­тин­ски. Писателят сякаш дегустира вкуса дори на исто­рическите събития по небцето. Изправен пред възмож­ността за проверка на гъвкавостта от проявите на собствения си стил, Господинов про­играва темата за важността на езика като Естество (терминът е по Естествен роман). В своята поезия и в прозата си Георги Господинов определя „специфич­ността на езика” като чувствената страна на битието. Но освен функция на материалното, езикът има ментална способност, ражда съновидения и събужда спомени, про­­ник­ва в подсъзнанието и изважда на повърхността не­реа­лизирани диалози и страхове, осмисля и ус­ми­рява човешките конфликти („ти, който си на не­бе­то”, е станал „ти който си на небцето”). И не само животът в ма­те­рията (сложният състав между човек, растения и животни както ги е подредил в „Естествен роман”) пре­диз­­виква  чувствителността на езика. Според Гос­по­ди­нов и трите горепосочени видове изяви на живот имат своите Библии, които трябва да бъдат обговорени.

В стихот­во­рението си „Тайните вечери на езикаГосподинов търси особеностите в езика на Уолт Уит­ман (автор на стихосбирката «Стръкчета трева») и езика на Томас Стърнз Елиът. Но това са „ези­ци” от времето на дядото и бащата на писателя. Те са създали съдбов­ните диалози в историята на България. И само на тази основа е осъществимо разбира­тел­ството между „дядо Уитман” и изговореното от „татко Елиът”, между езика на баба Емили и пчелата майка, която мами роенето на пчелите извън кошера:

 

Обичам вечер порция език

от безсловесните

от онзи мускулест и жилав

език на крава, вол или теле

език на немите

език на тези преди нас

език на дядо Уитман и на дядо ми

език на който псуваше

овцете с нега

език на който те разбраха

език на татко Елиът и на баща ми

познанството им твърде бегло

език на баба Емили език на баба Лиза

и на баба ми, когато мами

пчелата майка с роя

мааать -mät – маааать[15]

език свещен

(ако пчелата не пристига

eзикът стига) 

…………………………….

Копнея тоз език езикът въобще

и съм признателен и никак

аз не съм гнуслив, не се отвръщам

продължавам ви

ям пия раждам ви

тъй както верни синове

дедите си изяждат пият

 

Така навярно се постига

езикът всяка вечер

                  

                     („Тайните вечери на езика”)

 

аглавието създава асоциация с прочутата „тайна вечеря” с религиозен сюжет, а за предателството на Юда ни провокира Господиновото откровение – „Пия, раж­дам ви, тъй както верни синове дедите си изяждат”). Съществува и провокация към автора на „Стрък­чета трева”, където ще се изкушат пчелите чрез визията на заглавието…

Така, според  поета,  „се постига” съвременен език.

 

Проблемът за книжовния език и възможностите на българската литература в този аспект  изважда на показ един много важен за съдбата на това поколение проект: „Българска христоматия. Избрани образци от всичките ро­дове съчинения.” Целта на тази проект е да се навлезе в стилистиката на българската литература в края на 19-и и началото на 20-и век, да се търсят ней­ните начала и най-важните послания. Годината е 1995-а, а осъществе­ната идея е дело на Бойко Пенчев, Ге­ор­ги Господинов, Йордан Ефтимов и Пламен Дой­нов.

Защо при цялата иронична предпоставеност към събитията това поколение се връща към класиката, най-често към духовни явления от Българското въз­раж­дане? Забелязваме ли сантиментална привърза­ност към духов­ната енергия на миналото?  Навярно защото посланията, които писателите отправят към своите съ­в­ремен­ници, имат по-обемен и същевремен­но по-либерален дискурс. Литературната култура, ус­во­е­на от това поколение, ги пра­­ви по-взискателни към съдържанието на соб­ствените им откровения пред чи­та­теля. Емоцио­налната, духов­на­та енергия на Въз­раждането сти­мулира най-доброто у мла­дите писатели на 90-те, ли­бералното като позиция и като поведенчески реакции, им дава стабилна  основа за кул­турна интеграция в слож­ния диалог между вековете.

Забележимо е предпочитанието на Господинов към пое­ти­ката на Гео Милев, Н. Вап­царов, Фурнад­жиев, и Дал­чев. Про­игра­­ване на сю­же­­ти от класиката, съз­даване на текст, кой­то да се опира на художествено уподо­бя­ване, близост до образността на поезията от 40-те (най-вече до Вап­царов и Б. Райнов), отразяване на ис­тин­­ските въжде­ления на  80-те и 90-те години – и ре­зултът е уди­вителен, една худо­жествена ви­зия, която е и пост­мо­дернистична, но и ви­зия за особе­ностите на бъл­гарския характер в края на 20-и и началото на 21-ви  век:

 

Майка ми

           вари зад блока

     лятото

                на

                  лютеницата

 

В осем думи е пресъздаден цял един свят на духовно израстване и преосмисляне на битието, здраво вкоре­не­но в естеството на живота. Долавяме мириса на ля­тото, усещаме гъвкавото тяло на текста, специфично българ­ски като звучене и послания. Очевидната липса на пре­пи­нателни знаци в поезията на Георги Господинов, а и на много други места в книгите му, загатва за пост­модер­нистична сю­жетност в творческите визии на писа­теля, чрез об­говаряне на новия сюжет пунктуацията се под­разбира, тя е осъвременена и актуална, не се нуж­дае от своето съ­временно копие.

Така разказът за майката и нейните трудови усилия, сакрални в своята традиционност, става дълъг и без­кра­ен, той се съпре­жи­вява отново и отново.

Особеностите на традиционното от бита  нахлуват чрез спомени и нов „преразказ” на най-хубавото от твор­­чест­вото на Йовков. Тук е и ог­ледалният образ на Елин­пе­линовското „слънце”. И не от суета, а много целена­со­чено Господинов се стреми да разшири параметрите на по­­нятието „художест­вено общуване” чрез познати об­раз­ци.

„Проиграването” на класиката допълва не само бо­гат­ството на сетивата, то дава самочувствие за про­фе­сио­нализъм в моженето на писателския занаят, наистина вече потърсен като занаят в класациите на ювелирните изкуства. А самите мотиви и тематични ню­анси до­уп­лът­­няват нашите познания за оня не­подозиран живот, толкова скъпоценен и истински  за обикновените хора. За ония селяни, които не по своя воля, а по необхо­димост за оцеляване са дошли в града на големите здания и непрозрачните сенки по стените:

 

Пържат яйца някъде горе из блока

мирише на разказ от Йовков

зад черупката мека на облия облак

слънцето

бавно

в тигана

пльоква

 

Както се ражда пред­ме­тът, така се ражда и неговото название – звукът не е слу­чаен, той е синтез от вътрешна ментална човешка по­треб­ност за ориентир в сложността на света (слънцето / бавно / в тигана / пльоква”). В ма­мещите звуци от заобикалящия ни свят менталните ни спо­соб­но­сти предусещат телесността на пред­­­ме­та, авто­рът мо­тивира „драма­тур­гията” на сътворяване на по­­е­ти­чес­кия образ и ни помага да ов­ла­деем абстрак­тността на „случката”. Слухът просто и без усилие „чува”  пред­мет­ността:

 

П-Р-А-С-К-О-В-А

Каква огромна и закръглена

до пръсване

е тази дума/ а- о –а/

п – р – с – к

хрупти нагризана от някой

случаен като лятото                          

 

Някой „случаен” като лятото ще осъществи пред­ста­вата за изкусителна красота, която може да се вку­си… Читателят леко и без усилие възприема видимото чрез звука, но едва ли за този, който прилага „капани” за зву­ка, който избира графичните знаци, нещата са толко­ва леки. При поетическото сътворяване от Господинов зву­кът предизвиква баграта, после идва усещането за три­измерността на предмета. Без строго предписание, но до­статъчно акцентно поетът настоява: да се употре­бява онова слово, съставено от звукове, чиито фоне­тични ко­ре­­ни  са свързани чрез културни наслоявания в езико­вите норми. В словото „имената на нещата и в самите неща”) може да се провиди хилядолетната човешка па­мет. Езикът носи информация за вътрешния свят на личността. Той е част от менталния инструментариум на човека – разкрива състояния на подсъзнателното, на съновиденията. Съвременната литература поставя важ­ни въпроси – за  същността и ролята на архаизми­те, диа­лек­тизмите, жаргона и пр. – с оглед изгражда­нето на персонажен характер, на географски топоси. Думите очертават не само национален колорит, но имат общо­човешко излъчване, носят дълбок смисъл, придават ин­дивидуалност на личността.

Когато четем стиховете му, имаме усещането, че предметите раждат названията си. Двойникът на Госпо­динов от „Естествен роман” предусеща неизбеж­на­та угроза за човечеството („Неравновесията, които де­бнат, се проявяват във всичко, но струва ми се, най-страшното е между имената на нещата и сами­те неща. Нещата започват  да се изсулват от имена­та, както бобените зърна от изсъхналата шушулка. Досега имената  се държаха здраво за нещата.”) :

 

А-В-Г-У-С-Т

Има много бира между буквите

Чашката на У-то е препълнена

Ав –  и хълцане след бирата

лаят на бостански пес ав-ав

по мръкнало

а от С-то се изнизва

змийското езиче на Септември

 

И все пак, ако „змийското езиче на Септември” е фрагмент от общочовешка представа за мозайката на света, несъвършена в структурата си (да, наистина, „има много бира между буквите”), то лаят на „бостан­ския пес” носи колорита на българското изговаряне.

Слухът в творчеството на Господинов е натоварен с огромни отговорности. Писателският слух (този педан­тичен воайор, в който няма капка перверзност или гру­бост) е съюзник в занаята. По пазарища, в задимени ка­фенета, в спомени за меките залези в оранжев Лисабон, по бъбриви сръбски сборища, в промеждутъка на леки любовни вечери на маса, навсякъде поетът слуша. И чу­ва. От чувствителността на слуха му, от тази чуваемост за съдбата на малките хора, писателят изгражда своята обич към заобика­лящия го свят. А това предпоставя ин­три­­­гуващото в неговите човешки образи. Друг пи­са­тел едва ли ще изтъкне като най-важно това, което ще про­че­тете по-долу. Но то е важно за него, за него­вия свят, оцелял, преразказан… Ще загубим много, според Госпо­динов,  ако слухът ни пропусне това:

 

Есенен дъжд над ябълкови градини;

Дишане на двама в първата нощ;

Звук от пръсване на презряла диня;

Шуртене от струята на уриниращ мъж;

Шумолене на свличаща се коприна;

Протяжно звънтене на мухи в селска къща към

два след пладне;

Хрип на задавено в кръв току-що заклано прасе;

Звън на лъжичка в порцеланова чашка с цейлонски     

                                                                                                  чай;

Прозявката на баща ми преди лягане;

Шмугване на гущер сред ягодите;

Къкрене на тенджера върху печка с дърва;

Скърцане на твърд молив върху хартия;

(…)

звукът от протоколните аплодисменти не влиза в списъка….Ухото ми отказва да разпознае вече този звук, а окото ми вижда само длани, които се събират и разделят” (Списък на нещата, които трябва да се чуят”).

Ухото не е само „мида на страстта” („Нямо тяло”), слухът, който улавя звука е господар на езика, защото може да открои неговата истинност или фалш. Да го промени. Инструментариум, чувствителен и нежен в ръката на поета. А истината може да се променя дори от една буква  („без езика ­– няма тяло / без езика – нямо тяло”).

Човешката памет е като лагуна, която свободно се разполага в пространствата на времето, в известен сми­съл паметта и подсъзнанието имат избирателна спо­соб­ност – претеглят стойността на истинските звуци и сиг­нализират за фалшивите. Това е и сигналната ракета към социума. Една от основните причини още в „Лапи­дариум” да се завърти оста на „Естествен роман” около за­мисъла на обстоятелствата при  осъществяване на „лапидация”.

Разчленяването на значенията на понятието език  в творчеството на Господинов не е случайно, то е с опре­делена цел: да покаже усилията на съвременните творци на словото в културното надграждане на всяка епоха, способността на Езика за постигане на нацио­нална иден­тичност („Техника на изпушването”; „Техника за обез­костяване на текстове”; „За вкуса на имената”). Езикът е огледало на човеш­ката съдба, на човешките надежди и кошмари, на чувството за социал­на свобода – най-великото чо­вешко завоевание.

Според една от репликите в диалозите на „Естествен роман” ролята на езика и неговата същност най-добре мо­же да се види по стените на клозета, само там съ­вре­мен­ният човек не притежава страх от тоталитарната мелачница на живи души, само там българският език е нецензуриран и истински:

 

«В клозета влиза не само твоето тяло с твоята долница, в клозета влиза и езикът. Езикът също има нужда да си разпаше панталона, да му отпусне края, да изприкаже онова, което му се е насъбрало за целия скапан ден, за целия лайнян живот. Слушаш тъпи приказки, четеш тъпи вестници, говориш с тъпи хора и като останеш сам в кенефа, ти се иска най-човешки да напишеш „кур” на стената. Това са  му на езика малките и големите нужди. И сега, като си бъбрим за кенефи, ние всъщност си говорим за езика».

   

 Едно от най-силните усещания на тялото е усеща­нето за свобода… Без свобода в действията, разче­тено буквално като обстоятелство – тялото ще колабира. В екзистен­циален и социален смисъл нещата са не по-малко алтернативни. Но за да оцелее физически, поня­кога човекът може да направи компромис и да премълчи „мислимото” (българската история според „Черешата на един народ” е пребогата на подобни примери ). След време духът си отмъщава. Отсрочката живот, получена чрез компромиса, има твърде висока цена. Георги Гос­подинов се занимава основно с ана­литич­ната фило­со­фия на езика (по матрицата на Мишел Фу­ко), той раз­глеж­да езика като символ и инструмент на йерар­хичния социален ред,  защото гарантира на онези, които спазват реда, постоянно да напомнят на "на­рушителя"  за откло­не­нието и да поражда у него чувство на “неси­гурност". Човекът, резултат от живеене в тота­литарното общество, е дълбоко оскърбен, защото е при­нуден да се крие, да пребивава насаме със своето пре­стъпление» като мисъл за себе си, и да живее с образа си на онтологически не­пъл­ноценно същество (усещането за свобода и нена­ка­заност  има  „само в гроба и в клозета”):

„Най-изолираното и самотно място на земята  се оказва твър­де публично. Навремето  само там можеха да се от­крият антиправителствени лозунги. Цялата смелост на обществото се изливаше именно там, по стените на кенефа.

- Интимни клозетни революции. Ега ти смелостта, ега ти обществото. Точно когато се насират от страх, ще ми драскат по стените „Долу Т.Ж.” и „Кур за БКП”. Изобщо не ми ги приказвай. Ей такова е цялото ни дрисливо дисидентство. Единственото обществено място, където тия хора са протестирали, са били обществените тоалетни.

- Бурни и нестихващи ръкопляскания…

- В един клозет преди години пишеше: „Не се напъвай, тук няма норма”.

- Добре де, аз какво съм казал. Клозетът беше един­ственото свободно от надзор място. Единствената реална утопия, в която властта отсъства, всички са равни и всеки може да върши каквото си поиска под при­критието, че върши това, за което е влязъл. Усещане за абсолютна безнаказаност. Подобно чувство можеш да изпиташ само в гроб и в клозет.”

 

Почитателите на реалистичните сюжети от творбите на големите класици най-вероятно ще бъдат стъписани от цитираното. Историите, които се разказват от по-мла­дите писатели днес, са  неподправени, нямат нужда от ку­ха идеология, не изпитват тягата на комунистическата цензура, времето на тоталитарната лакировка на съби­тията е свършило безвъзвратно (творбите на Госпо­динов „Как минаха 60-те!”; „Цен­трал­на гара”; „Свободни професии”; „Роден на 7 януари”; „Свободни професии”) и др.

Това особено добре е показано в разказа «Белите гащи на историята» от  книгата „И други истории, разказ – съвър­шена пародия на социалистическия рай.

Историята не е необикновена, напротив – до болка позната е за хората, израснали в малките градчета и села. Къщата, където се е родил и израсъл авторът, прилича на буферна зона – отляво се намира къщата на мили­ционера Феликс Едмундович, а отдясно …къщата на Балзака. Верен и предан на семейството си, бащата на писателя наистина е една от най-колоритните фигури в творчеството на Господинов. По тази причина той е взет на прицел от скучновата примитивна натура на мили­ционера Феликс Едмундович.

Провинциалните хора, израснали с първичното чув­­ство за хумор, имат смелостта присмехулно да нари­чат милиционера „Чекист” (а когато е отдалечен от тях го зоват Фатмака, влагайки цялата ирония на себепозна­нията си за заобикалящия ги свят). Отдясно (недвусми­слен топос за политическото дясно) е къщата на  ари­стокра­тичния съсед на пи­сателя, Константин, наричан с името на големия френски пи­сател „Балзака” заради своята начетеност, а и заради своето притежание на колоритен халат, „буржоазен халат” (според стилистич­ните нюанси на езика на онова време).  На арената ще се сблъскат аристократизмът на интелектуалеца Балзак – със своята находчивост, безпо­грешен хумор и себеиро­ния, - и милиционерската недодяланост на Едмундович.  

Тъга и съжаление щеше да буди усърдието на мили­ционера от „комунистическата епоха” да залови врага, ако спомените ни за онова време не бяха нашарени и с кървави следи от побоища, насилия и жестокости, по­следователно прилагани към откло­нилите се от вер­ния път на социалистическата идейност.   А точ­но в онзи миг „вра­гът” се оказва бащата на писателя, който, непо­дозирайки нищо, една вечер по късна доба (за да не буди иронични подмятания сред съседите, и най-вече да из­бегне критичния поглед на своя съсед Балзака), решава да помогне на жена си. Именно той се заема с про­за­ичната задача да простре семейното пране. И така, в къс­ните часове на нощта, бащата на автора, с про­светващ в мрака бял леген в ръце, е „засечен” от бди­телния Едмундович. Защото социалистическият ми­ли­ционер непрекъснато подо­зи­ра във вражески на­мерения (към „народната” власт и държава) всекиго, който излиза от къщи по късна доба. С невероятен смях  и сарказъм е придружена „ба­талистичната” сцена, къ­дето „смелият” чекист, впрегнал цял взвод от помагачи-милиционери от съседните села, заедно с кучета, най-сетне успява да за­лови на „място” народния подмолен враг. А  той се ока­зва кроткият и поуморен преди сън баща на писателя, комично препасан с връвта-патрон­даш, по която висят щипките за пране…

Става ти неловко и смешно от детайлите, ако не беше и жестоко в същността си, защото такива неща не са измислица  за  из­стъп­ленията в една не толкова отда­лече­на епоха, където за един политически виц можеше да загубиш живота си… „Това е – успокоява ни писа­телят   Каква друга може да бъде историята, щом се случ­ва в края на 70-те години, в един малък град, до една малка (най-малката) планина, на една малка улица с гръмкото заглавие Сергиенко, в ничията земя между Фе­ликс Едмундович (отляво) и Балзак (отдясно). Само по тези места и в такива мигове, между милиционерската уни­форма и буржоазния халат, можем да мернем за миг истинското лице на историята. Дори не лицето, а на­право белите й гащи. Какво повече можем да иска­ме. (Белите гащи на историята).

Комизъм до неузнаваемост. Но липсва гру­бост, со­циална и политическа озлобеност, най-хуба­вото в това творчество е деликатно-ироничната откро­веност в обра­зите, уловени от писателя като „мо­мен­тални сним­ки” от живота на социалистическа Бъл­гария. „Черешата на  един народ” е книга за „несполуките български”, за „раз­пада” на ентусиазма на нашите пред­стави за револю­ционна закваска на българина, както я определи и опера­тивната критика, ироничен смях над патриотар­ските илюзии в Черешата на един народ, когато гръм­ките фрази са кухи и безпредметни: „Делото ще пламне и начаса всякой / ще вземе участье в това предприятье”. А ставаме свидетели на  баналното ежедневие: „…Голямо правене на компо­ти ще пада”. Децата гълтат „черешите с костилките” и крещят неистово настоятелно към всеотдайния дядо: „Дядо, Дядо //Направи ни черешово топче”. А живеещият с други представи за героизъм дядо отговаря като по ноти: И „тази година дядовото”  няма да има априлско въстание (книгата е посветена на Георги Господинов, дядото на писателя). В творбите му акцентни  са темите за „не­случващото се”, за разоча­ро­ванието от разпадналата се система на ценности, за „фа­сетъчното” познание, съвършено при мухите, но при­ло­жимо повече към живота на хората, и това отново се преплита с основната тема – темата за изреченото от езика:

 

Не се сънуваме, не се държим,

не се мечтаем….. 

Ти видиш, под езика спим

като под чергата – облечени

 

Ти видиш – всичко се разпада

и стъпката не търси стъпка.

 

Понечиш жеста на балада,

а иде грозно, иде тъпо.

             

      („Черешата на един народ”)

 

За по-голяма достоверност в своята поезия и особе­но в прозата си Георги Господинов изгражда няколко гледни  точки към историята на България (и към зоогео­графията, а те са почти равностойни, иронично би до­бавил Господинов). Гледната точка на бащата, на дядото, както и на неговия внук. Познанието на Дядото за света  е дошло от песента „Край Босфора шум се вдига”. За бащата – животът се е състоял в блян по Лолобриджида, носталгия по Жан Маре, по стари руски филми за вой­ната, по снимките от „На всеки километър”. Има про­вокация към представите на дядото за „България на три морета” (за внука е останало огледалцето с лика на Мит­ко Бомба­та). Така Георги Господинов „разгражда” ком­плек­сар­ския енту­сиазъм, че сме народ, способен винаги на рево­лю­­ционен патос. Можем да открием ремини­сцен­ции и литературни  аналогии с  романа „Под игото”, но ве­рен на себе си Господинов от­но­во изпол­зва оръжието на иронията и пародията. Ще при­поз­наем сатирично-но­стал­гична­та жилка в почти лю­бовното му признание, наредено до историческата фак­тура на случката: учи­телката на Господинов по гео­гра­фия минава с показал­ката по границите на България, очертани върху оръфана карта. И „винаги се появява един обърнат с лице към морето (и задница на запад) страховит лъв….”Добър лъв! Добър Лъв!” повтарях вечер преди заспиване, милвайки атласа и тръпнейки за учителката по география”  („Зоо на географията”).

Ужасното разочарование от провалите български, от лъжепатриотизма, съотнесени към познанията за фол­клора и неговия неподправен патос, събуждат смут, болка, носталгия по автентичната литературна плътност на езика (искате ли сега чрез стихотворе­нието „Балади и разпади” на Господинов да препро­четем „Даваш ли даваш, Балканджи Йово”?):

 

Аз сега си тръгвам, става тъпо…

И нозете ми си тръгват, хващат пътя…

 

И очите ми си тръгват, Боже! тъмно…

 

И ръцете ми си тръгват, тъй на пръсти…

 

И балтонът – гърбом, гърбом,

с празните ръкави…

 

Очи си нямам аз да се видя

Ръце си нямам да се прегърна

Нозе си нямам да се изпратя  

 

Стихотворението е „Балади и разпади”. То е дало и заглавието на книгата на Господинов. Това раз­би­ра се не е еднопосочна емоция (както сам ни доверява поетът: Тъгите ни кипваха, сгъстяваха се и се омесваха).

В личен план тази социална апатия е още по-жесто­ка, разрезът на събитията, направен от  българин към собствените ни животи,  е потресаващ. Ето мотото към същото това стихотворение: „Любовта какво иска. Иска да прави семейства. Семействата обаче искат ли да правят любов? Те впрочем, желаят немного – тоалетната и банята отделно и кухнята малко по-голяма. Те това и сънуват. Но тях, разбираш ли, този сън не ги сънува…”

Георги Господинов споделя, че неговите съ­вре­мен­ници  прочитат историята за „Черешата” (асо­циа­тивни пре­пратки към „Черешовото топче” от Вазовата епопея „Под игото”) като история за вечно „неслуч­ващото се българско”, други като „патри­оти­ческо послание” и съот­­ветно като пародия на патриотар­щината. Върху съзнанието на младите хора в България са наслоени комплекси още от времето на социализма, когато „Чужбина за нас беше отделна държава”, „Айфеловата кула – сувенир с термометър за стайна температура.”, „Бременските музиканти не били бременни, а от град със съответното  име”, „Италианци са тези, които ходят с кецове и ядат жаби”, „Франкфурт на Майн не било онова, което мислехме и ползвахме като ру­гатня…” и т. н.

Но изискванията на Господинов са реа­ли­стични по същество за нашето време.

Според писателя  като че ли най-далновидните ви­ж­дат кар­тината на историческото време от друг ъгъл: в историята те

 

„…видяха мухите. И мухите наистина бяха важни”.

 

И ако в творчеството на Господинов пчелата  оли­це­­творява раждането и градежа, роенето на полезното и цен­­ното, то мухата е предусещане за бедствието от разпа­да, на тленността и провала в непостигнатото. Мухата е много важна част от природата. И от сюже­тите на Госпо­ди­нов. Тя е Чистачът, който идва винаги навреме.

 

Ако днес хората се доверяват и осланят на Библията за своите деяния, то историята на сътворението на муха­та според ней­­ната си Библия е също толкова важна случ­ка от всеобщия природен закон на съществуванието:

 

1.1 В начале /беше/ въздух. И /Бог/ каза: Да бъде движение. И /беше/ движение.

1.2. После / Бог/ създаде крилата. Но крилата не носеха нищо, а самите се носеха в пустота. И /Бог/ каза: Да бъде към крилата тяло… И /беше/ тяло. Но тялото нищо не виждаше.  И рече /Бог/: Да бъдат към тялото очи. И /бяха/ очи.

1.3. Всичко друго от окото се даде и нямаше нищо, което от окото да не е създадено. И пожела окото светлина и /беше/ светлина. Пожела небето и земята и видя небе и земя. И пожела после одушевени животни, човеци и фекалии и видя одушевени животни, човеци и фекалии. И рече /окото/: това е добро, и слетя при тях.

1.4. Така /Бог/ създаде мухите по свой образ. И като ги създаде, благослови ги:  Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята

                               („Естествен роман”).

 

Темата за „фасетъчното” раздробено познание  на света, на предметите в него, оптически е възможно чрез окото на мухата. Всъщност това е познание за света чрез разпада. Там мухата е особено активна.

 

Така дори човешкият наивитет в копнежа по неосъ­ществимото е бледа сянка до застрашаващата истинска драма за човечеството – разпадането на нещата, на цен­ностите в него. Господинов, както и неговите връстници, доскоро затворени само в „региони със задължително жи­телство по време на социализма”, днес безпощадно раз­­венчават всяка илюзия за тогавашното про­спери­ра­що общество. Затова иронията, минаваща винаги през себе­иро­нията, понякога стига до сарка­зъм (Се­мей­ствата обаче искат ли да правят любов? Те впрочем, желаят немного – тоалетната и банята отделно…”). Стихотворенията от циклите „Тъгите на дядо” и „Мухи на 60-те” трябва да се разглеждат като опит за национал­но-истори­ческа само­преценка. Със своята целенасочена преработ­ка на текстовете от класиката дали пък пост­модернизмът не е твърде агресивно действие спрямо сло­­­вес­ността, към култура­та изобщо, към себе­поз­нанията?  Ето детайл от отговора:

 

Мухата е натрапчивата мисъл

която блъска черепа на стаята

Ще чакам

да залепне в забравеното сладко

на старите  ми  стихове.

 

Защото, ако наречем талантливи или с прилични въз­можности писателите-постмодернисти, не можем да не за­бележим, че те са  ръководени от идеята  за „не­­за­вър­­­­шеността” на чуждото слово. И особено от въз­мож­ността да се  работи в тази насока, създавайки нови тек­сто­ве. Рое­нето на текстове с първична основа в наслед­ството на класиката показва и една творческа мечта – новите тек­стове, доразвивайки свои идеи, въз­произ­веждат и вдъхват живот на най-ярките и най-съдържа­телните идеи от миналото. Амбициите дори отиват по-далеч – да се доо­богатят тези идеи с нови интонации и ново зву­чене. В това писателите на 90-те откриват въз­можности за собствени естетически приноси. По този начин  съвре­менният чи­тател някак по-лесно се инте­гри­ра в мина­лото на своята културна история, в богатството на об­рази и творчески послания. Чрез новите тек­стове, които се иденти­фицират с художественото уподобяване на дру­ги тек­сто­ве, се доразвиват идеи, чрез художест­вената сло­весност писателите и чита­телите контактуват и с ми­налото,  и със съвремен­ността, без да са амби­цирани да  я из­черпят докрай. А не е ли това мечта на вся­ка творба и на всеки автор?

„Постмодернизмът е преди всичко мащабна психо­терапия, която единствено (според Бойко Пенчев) може най-после да ни помири с миналото”.

„Съществува оба­че опасност да представим на­ше­­­то же­лание за «край на постмодернизма» като състоял се факт. Да провъзгласим за приключило нещо, което про­сто ни се иска да е свър­шило. Въ­просът е друг – пише пък Пламен Дойнов – Дали постмо­дернизмът изпълни своята програ­ма в бъл­гарската литература? Очевидно не. Това течение вилня най-вече в поезията, а значителна част от литературната критика и хуманита­ристиката по­несе силното му влияние. Но едва напо­следък българ­ска­та белетристика се докосва до него. Дра­ма­тургията ни пък само усеща някакъв далечен по­вей откъм постмо­дер­ното — както северняшки българин бело­морския бриз. Програмата на българския литера­турен постмо­дер­низъм не е изпъл­нена, но вече няма кой да я чака — ще се постига в дви­жение, заедно с различ­ното, което идва. И ще се проща­ваме постепенно — с историческа ирония и с усмивка”(Как да се простим с неоавангарда и пост­модернизма”. В: Литература в между­ве­ковието, 2000).  

Бой­ко Пенчев, Пламен Дойнов, Светлозар Игов, Миглена Никол­чина, Борис Мин­ков, Йордан Евтимов, Митко Новков, Албена Хранова, Пламен Антов, Ани Бурова  са едни от най-сериозните изследователи на бъл­гар­­ска­та литература, създадена през 90-те години. А това означава и на явлението „постмодернизъм” —  в цялата слож­ност на понятието. „Черешата на един народ” е про­игра­ване на сюжетите от исто­рията на сло­вото, прак­ти­ческо осъразмеряване на цял един литера­тур­но­исто­ри­чески цикъл.

„Най-важната поетическа книга на 90-те е „Чере­шата на един народ” на Георги Господинов. С „Че­ре­шата…” сюжетът бе на практика завършен; след това дойдоха отделните частични уточнения в него, акцен­ти­те на нюансите, епигонствата, както и „любовните ом­рази” на следващите литературни поколения” (Пла­мен Антов, сп. Език и литература, 2004).

 

 

 

 


3.

 

 

 

Как ли ще свършат 90-те години –

като трилър, гангстерски филм, черна комедия или сапунен сериал.

 

      Г. Господинов („Естествен роман”)

 

 

Ще изчезна масово

им каза той

ще изчезна масово

им каза

като динозаврите

 

      Г. Господинов („Естествен роман”)              

 

 

ЕСТЕСТВЕН РОМАН

 

Проблемът за езика в творчеството на Господинов ще бъде многократно засяган в това изследване, защото е основен в неговите концепции за развитието на света чрез дискурсите на словесното изкуство. Естествен ро­ман е сюжет за езика, за неговите социални и човешки роли. Многократно в романа Господинов говори за Апо­ка­липсис – личен и вселенски. А това е вре­ме­во-про­странствено  обглеждане на различните  идей­ни и фи­ло­софски течения: от идеите на Фройд и неговата психо­анализа – до Думите и нещата. Архе­о­логия на хумани­тарните науки” от Мишел Фуко, чиито биограф е ори­ги­налният философ Дидие Ерибон. 

Според Жан Бодрияр  в постмодерното изкуство не съществуват оригинали, а само копия. Или се случва оно­­ва, което той нарича "копие без оригинал". Ако това е не­достатък, при цялата уговорка и условност на поста­нов­ката, то съществува друг аспект на  „полезността” – по своята същност постмодернизмът не признава иде­оло­гиите на големите политически или религиозни стра­тегии,  той фактически се поставя в защита на мал­ки­те истории – а  те  не  настояват за универсалност, за реали­стичност. Стабилността и порядъка са поддържани в модерните общества чрез помощта на т. нар.  "мета-на­ра­тиви", в които една култура говори за своите вярвания и  значими по обем практики. Обратното на модерността (според Франсоа Лиотар, един от големите теоретици на постмодернизма) постмодернизмът избяг­ва глобалните концепции, създава разкази за обхват­ното, за видимото с обикнове­но око, за простотата на очевидното, изследва локални зони или тясноспециа­лизирани пространства и профе­сио­нални предпо­чи­тания. Случванията в дискурса на постмодерното винаги са ситуационни, временни, услов­ни, но задължително спонтанни, имат  за обект както съновидения, така и се интересуват от проявите на лудостта на индивида. Постмодернизмът е антиподре­деност във всичките й фор­ми.  Постмодернизмът обаче задължително се свър­зва с психоанализата,феминизма и изследвания на пола и рода. Започвайки работа върху творбата „Естествен роман”, Господинов е бил наясно с проблема – а именно:  как, тръгвайки от психоанализата на Фройд, ще трябва да преодолее нейната целенасочена тежест върху пола и ще трябва да се съсредоточи върху хетеротопиите на френските мислители на 20-и век. Как идеята на Мишел Фуко за думите, за начините на ми­сле­не и за границите, дефиниращи какво може да бъде назова­но и какво не (Фуко е създател на  теорията  “архео­логия на знанието”) трябва да се предифи­нират и реализират те на практика в структурата на „Естествен роман”. Най-важното: Мишел Фуко въвежда термините биовласт и биополитика, от което авторът на ро­ма­на живо се интересува.

Фуко създава  Генеало­гия­та, която ос­вен че изучава произхода на думите, тя систематизира специфичните закони за езиците и ги отпраща в из­следването „Генеалогична класификация на езиците”. В поезията си Господинов представя раз­лични роли на проявата на езика в общността. Предстои да видим как „Естествен роман” ще се справи с това.

И едно малко отклонение – тъкмо когато се подготвях да бъда издател на стихосбирката „Банални неща” от Бране Мозетич[16], един от най-активните автори за утвърждаването на хомосек­суалните  нагласи като част от обществото,  необ­хо­димо­ст­та от разпознаване на явлението и предста­вянето му  по­не отчасти във  вярна светлина,  ме задължи да се срещ­на с философските  и социоло­гическите проучвания на френския фило­соф и социолог Дидие Ерибон.

Изследванията на Ери­бон довеждат до истински взрив на литературата за гей-идентичността, както раз­би­ра се, са още по-важни и други негови теоретични, социокул­турни и естетически концепции.

Запознавайки се с ня­кои основни негови публикации като „В света на оскър­блението”, „Призраците на Уайлд” и др., разбрах, че Ери­бон е придобил огромна популярност  с  биогра­фията на Мишел Фуко (1989), с книгата си „Мишел Фуко и негови­те съвременници” (1994) и особено със своето изследване „Хетеротопиите на Фуко”.

Като начало – субектът не разпознава желанията си (по Фройд). Ето я отправната точка на психоанализата – извличане от подсъзнанието мотивацията на постъп­ките. И обратното при Мишел Фуко – назоваване на ви­ди­мото, преклонение и апотеоз на очевидното. Психо­ана­лизата на Зигмунд Фройд, изиграла огромна роля за развитието на философската и естетическа мисъл в края на 19-и  както и през целия 20-и век, то за новосфор­мираните  поколения в края на 20-и  и началото на 21-ви век като че ли все повече става  ограничаваща и едно­стран­на. Ерибон защитава тезата, че властта (не само по­ли­ти­ческата, но волята на по-силния), репресира не с цел да унищожава субекта, а да го принуди да се скрие в собствената си душа, да промени езика му при общуване в общността (Аналитичната философия на езика може да се определи в току-що описаните практики като  перформативна форма на изказа). Това засяга онзи човек, който се крие, и който по различни причини живее в по­стоянен дискомфорт. Този, който се отказва от уси­лията си да утвърждава себе си явно като социално същество. (Обстоя­телства, пре­красно защитени в романа на Господинов). Според Дидие Ерибон, перфектният биограф на Фуко поради очевидни естетически близости с него, показва на практика как вся­ка со­циална  власт постига и утвър­ждава главната си цел – да господства. И то не като извлича същности от под­съзна­нието (както е при  психо­анализата), а като връща субекта в обратната посока, човекът започва да се крие в собствените си страхове. Социалнопсихо­логическата функция на “оскърбле­ние­то” е постоянно да напомня на  непълноценния субект, че е "нарушител" на установения ред и да поражда у него трайно чувство на несигурност. (Дидие Ерибон «В света на оскърблението», превод от френски Р. Ташева). Това е валидно не само за хомо­еротичните индивиди в общест­вата, но и за всички ония хетеро­субекти, които носят различността по многообраз­ни причини, и които соци­умът е белязъл. Това са харак­те­ри­стиките на «наранената душа», представена в «Ес­тест­вен роман» като такава по различни причини – от социал­ните роли на бедните, до личната драма на един, разоча­рован от живота си  в семейната общност, съпруг.

И прочитите на литературните събития се раз­поло­жи­ха така:  Няколко години преди да отпечата своята кни­га „Естествен роман”, Георги Господинов публикува в Литературен вестник статията си „Теме­нугите ни”, която започва с фразата на Мишел Фуко: Естествената история не е нищо друго, освен назоваване на видимото. Оттук произтича нейната очевидна простота и това нейно поведение, което отдалеч изглежда наивно в такава степен то е просто и наложено от очевидността на нещата” (под линия е посочен източник: Мишел Фуко. „Ду­мите и нещата. Археология на хумани­тарни­те науки”, С., 1992).

Веднага прави впечатление, че освен тази ста­тия на Господинов, а по-късно и книгата  му „Ес­тест­вен роман”, започват с една и съща сакрална фраза. Дори няма зна­чение, че името на Мишел Фуко под текста на мотото към „Естествен роман” вече е изписано по-дискретно: Един Модерен Французин (курсивът на Г. Г.). Но текстът на мотото не е претърпял някаква промяна. Явно раз­съжденията и констатациите на Мишел Фуко са оказали силно влияние върху младия писател. Акцентите на Господинов за разпознаване на естествените истории – са интегрирани в цялостната концепция на „Естествен роман” – и това е прин­ципът, че „имената  трябва да се държат здраво за нещата.”

И вече връщайки се към статията на Господинов „Теменугите ни”, тя не изглежда никак самоцелна, само­достатъчна. Като прави аналогии между литератур­но­-психологически детайли от „Теменуги” на Яворов и „Теменуги” на Дора Габе, Господинов се докосва до интересен проблем, защото веднага заговорва за „неве­роятните успехи на Естествените науки” от последните години. Очевиден става, пише Господинов, патосът от успехите на естествените науки, патос, идещ не толкова от самите успехи, колкото от възможността за аналогии, които тези науки позволяват”.

Както е забелязъл Господинов, откриването на аналогии, на подобия между природата и социума, става приоритет на словото от този период – началото на 20-и век. (Възниква терминът зоогномика).

Господинов анализира явлението по следния начин: …Славейковите смесени китки, а също и в сборниците на Илия Блъсков от поредицата Съвременни книжки за прочитане от секиго, където всеки сборник носи съответното име на цвете (Минзухар, Теменуга, Лале и т.н.), без тези имена да се явяват тематичен обединител за текстовете вътре. Яворов пише през 1899 година в Чирпан един цикъл, озаглавен Домашна китка, а на по-следващата година публикува в сп. Общо дело своята Гробищна китка. Изобщо, тази фразеологизирала се метафора сякаш остава неразколебана в литературното говорене от началото на века, (…) припокриване или преливане между ботани­ческата и литературната китка е съвсем в духа на фразеоло­гията от началото на века

В духа на постмодернизма естествен става въпросът – можем ли да прочетем и „Теменуги” на Яворов по един още пропускан досега начин?

„Допускаме, разсъждава Господинов, че сти­хотво­ре­ние­то „Теменуги” на Яворов е стихотворение-анализ за стихотворенията-теменуги на Дора Габе. За чезнещи­те, неуспели стихове, стиховете „без дъх”, без душа, които трябва да останат в архива на поетесата.(…) – това пише в писмо редакторът на 5 август 1905 г.”

(По-късно ще се срещнем с аналогично припоз­нава­не на Редактора от „Естествен роман”, който редактира „случката” от живота на Г. Г.)

В статията си „Теменугите ни” Господинов сравнява недостатъчната сила на литературните теменуги с „есте­стве­ната история за това, как в ревнивото пазене на своята идентичност, чрез укриване на съблазняващото (ярки бои и силна миризма), теменугите загубват тази идентичност.”

 И с почти медицинска педантичност писателят за­ся­га възпроизводството (генетичното онаследяване, ко­ето се случва сред генофона, но и сред теменугите), вероятно и най-вече заради литературната аналогия с бременността на Ема от романа. Разводът с любимата жена от „Естествен роман” също има отношение към проблема. Но да се върнем към статията „Теменугите ни” от „Литературен вестник”.

Механизмът на естеството за „оцеляване” става водещ: „Това почти невъзможно самоопрашване е естест­вен защитен инстинкт у растенията, и тук иде естествената медиаторска функция на пчелата, която ще разнесе и ще смеси прашеца между две различни популации или вътре в една голяма популация. Т.е. пчелата ще направи размяната на генетичната информация, ще разговори, ще свърже различни общности. Самата популация е генетично хетеро­ген­на, наличието на разнообразие от генотипове осигурява нейната динамика и жизненост, обогатява нейния гено­фонд. В „Теменуги” на Яворов присъстваме на една ма­ло­числена, изолирана популация, поради което гене­тичното равновесие в нея е нарушено и генетичните ано­малии („без дъх, без цвят”) са така чести. Една блед­на, болна популация. Ако бъдем докрай верни на нашия метод, можем да пред­положим и точната причина за нейното чезнене. Вероятно се е случило това рядко, но все пак срещащо се само­опраш­ване, гибелно за хермафродитните растения (в това число и теменугите), при което в резултат на описаното по-горе недостатъчно разнообразие на гено­фонда, смъртта е неиз­бежна, тя е генетично вро­дена („от първи ден”), чрез акта на оплождането се заразява цялата популация, чезненето е „едни след други”. Не е ли това стихотворение за естест­ве­ния изход (exitus letalis) на една излъгана самодо­ста­тъчност?”

В „Естествен роман” на Господинов  изплува очевид­на­та простота на съхраняването на живота. Това е Еро­ти­ката на аналогиите, които карат „заро­вените дълбоко по­добия да изплуват на повър­х­ността”. Еротика, при която чо­вешкото тяло е „големият фокус на пропорциите”, центърът на всички аналогии. Във „Философия на бо­таниката”, пак в романа, Линей дава статут на описва­нето чрез аналогии, и то чрез „възможно най-очевидните”.

Поставянето на текст от Мишел Фуко в началото на романа, с неговото настойчиво търсене на види­мото, на очевидното („отдалеч изглежда наивно в такава степен то е просто и наложено от очевидността на нещата”) улеснява аналогиите между личната история на писателя Г. Г. (разводът му) и еротичната зависимост между инди­ви­дите в живо­тинския свят и този на растенията…  Няма нищо страшно и нищо лошо в това, защото не е направен дори и намек за елементаризиране на събития­та, макар простотата да прозира чрез „очевидността на нещата”. Съзнателното фрагментиране на събитията под­силва онази очевидностт на нещата”, които „здраво са вкоренени  в имената”. 

Господинов умело свързва естествената еротика на събитията с „еротичното” поведение на пчелите и тър­те­и­те, с роенето на пчелното семейство, после из­тласк­ва­нето на търтеите след периода на оплождането на пчела­та майка и сигурната им смърт, същото се получава и с отстраняването на мъжа, след като жената е бремен­на, цял ред от поведенчески реакции и случки, наблю­даеми и разпознаваеми не само в при­родата, но и в социума на човека. Обаче отстраненият от еротичното събитие съ­пруг е и писател, затова ана­логиите тръгват в друга посока – към литературната история и естестве­ната история на Градинаря. Угнетеният от самотност и тъга вече застаряващ мъж, става Градинар, цветовете в Есте­ст­вен роман са като в омагьосваща градината, пре­дим­но със сини ароматни чашки… Теменугите ни…

„Търся това място от много години – чрез думите на Градинаря ще прочетем това в Естествен роман – Много, дори не съм ги броил. Какво съм правил преди това. Нищо не помня, не искам да си спомням (…)… инди­види се получават чрез грудки, луковици, отделяни от луковици и имат същите наследствени качества като тях. Размно­жа­ване чрез кореновата система. Дали думи­те са прибягнали до този най-елементарен начин на размно­жаване? Не вяр­вам да са се подлъгали. При това размно­жаване новите думи почти няма да се различават от старите. И все пак има нещо, щом и растенията, и ду­ми­те имат корени. Нещо има”.

Множествеността на дискурсите  в текста – това са опорните звена на конструкцията на романа. Покрай многото, прелъстяващи читателя  естетически  изнена­ди в тек­ста на Господинов, съществува и изненадата  от ча­сов­ника на Карл Линей, чийто циферблат се ръководи от цъфтежа на различните растения. Към конкретен час – едно разцъфнало растение, към следващия – друго.

Подозирам любопитство у Господинов към феноме­нологията на Хусерл, специфична за фило­софските и ли­те­ра­турните явления от миналия век. Според някои нейни аспекти онтологическата характеристика на чо­вешкото съзнание е да бъде винаги съзнание за обект. Тоест възприемателското съзнание и естети­ческият обект взаимно да се предполагат. Но това, съотнесено към „Естествен роман”, придобива друг смисъл:  макар базовите характеристики на явлението да произтичат от авторовото съзнание, естетическият обект „изненадва” своя автор  – един от ефектите на постмодернистичните техники:

 

 „(…)

Имат ли пол думите?

Дали полът съвпада с рода?

Ако една дума е от мъжки род, мъжки ли е нейният пол?

Ако има мъжки и женски пол, то кога става съвкупле­нието?

Дали половите белези не се носят от буквите?

В  този смисъл как се дели полово азбуката?

Можем ли да приемем гласните за женски, а съгласни­те за мъжки, или делението е по-сложно?

Възможно ли е думите да са изначално безполови и според това дали излизат от устата на мъж, или на жена да придобиват пола на този, който ги изговаря?

Тогава какво се получава, когато мъжки думи влизат в женска уста?

А когато думата е просто написана, чий е полът?”

 

Важни, особено важни за „Естествен роман” са Звуците, Думите, Буквата дори, вменени и като мотив, и като ефект на постмодернизма. Съвременният успешен роман като че ли налага своеобразна диктатура на думите и строгост в правилата на играта с уподобяване на първоизточните на текста, като по този начин концен­трира в себе си голяма семантична власт. В едни времена на тотално вдаване в посоките към бездуховност у хората – това явление не е най-лошото, което може да се случи на човечеството.

Илюстрира се отношение текст/образ на асоциативно ниво, изведени са на първи план мо­ти­вите от постмодерното за ролята на литературата, за самия механизъм на писане. Тези разсъждения за пола на думите, съотнесени към лич­ния мотив на героя (неговият развод заради друг биологичен баща на детето в собственото му семейство, по настоя­ване на съпругата, а не по негово желание), наслагват нови значения в текста. Няма недосегаеми авторства.

За постмодернизма романовото пространство само по себе си не се изчерпва, то има нужда от богат кон­текст, в който да умножава значенията си. От една страна – номиналната “сила” на думите е важна, но не е основна, за разлика от перфектната им организация или ситуирането им в определен синтаксис. Ци­ти­ра­ните размисли на Господинов за „пола” на думите е изискване за създаване на правила и гениална обосновка за необхо­ди­мостта от рушене на правилата на езика. Рушене на правилата има и в бита на героя в „Естествен роман” – напри­мер търпимостта в едно семейство към умно­жените авторства на бременността на една съпруга. Но това не би могло да е решаващ мотив за сюжета, и всеки критик, тръгнал в тази посока, рискува да изгради соб­ствен провал.

Говорейки за обекта на своето изследване в статията си „Теменугите ни”, Господинов се опасява, че неговият мотив за написването й няма да бъде разбран и затова обяснява така многопо­соч­ността и фрагментар­ността на статията си: „И съв­сем накрая, почти като оправдание, трябва да кажем, че патосът ни беше в това, да се напише текст, който през цялото време да разказва как е направен, какво иска да каже и, след като е изчерпал обясненията си, след като е изброил и описал китовете, върху които се полага, да спре и да се оттегли. Да е толкова лоялен към из­точ­ниците си, че да откаже собствените (оче­вид­ните) си коментари. Което, смея да твърдя, е лоялност и към него­вите читатели”.

Същата лоялност към собствените читатели има и в Естествен роман”: „Светът е едно и романът е този, който го събира. Началата са дадени, комбинациите са безбройни (…) Оттук нататък всичко може да се развие по всякакъв начин – Конникът без глава да се яви на приема на Ростови например, и да ругае с гласа на Холдън Колфийлд. Могат да се случат и други неща. Но нищо няма да бъде описано  в Романа с началата. Той ще дава само първия тласък и ще бъде достатъчно дели­катен да се дръпва в сянката на следващото начало и да оставя героите да се свързват според слу­чая. Това бих нарекъл Естествен роман.”

Откъде идва несекващият за читателя интерес към романа и към нейния автор? Митко Новков го нарече “първия бъл­гар­ски постмодерен роман”. С написването на „Естествен роман” Господинов направи особен жест[17] към постмодер­низма, по­каз­вайки безкрайния ресурс от възможности за худо­жествеността (може би прощален жест, но за това ще ни подскажат следващите му ро­мани…). „Ще изчезна масово / им каза той / ще изчезна масово / им каза / като динозаврите”.

Младите писатели на 90-те години навярно усетиха, че  между читателя и постмодернисткия текст понякога възниква  преграда, усетиха като че ли неговия прекален обем от литературност. Чрез този роман според мен Геор­ги Господинов премахна символично и реално тази преграда.

 

 

*   *   *

 

Колко дявола могат да се съберат

на върха на една буква…

Постмодернисткият текст при­бяг­ва до литератур­ната игра; този нов текст най-често проиграва тради­цион­ни сюжети и мотиви (колко щастлив би бил днес Херман Хесе заради предсказанията си за перспектив­ност на идеите, заложени в „Игра на стък­ле­ни перли”).

Особено когато даден автор, чрез смяна на автор­ство­то, разказва една и съща история от различ­ни гледни точки. (Явлението е познато в световен мащаб, спомнете си хетеронимите на Фернандо Песоа[18]). А както е в „Естествен роман”: чрез съновидения, чрез писма, музикални плочи, епи­графи,  епилози, лични коментари, чрез бележки на редактора, чрез променяне на повество­вателния ра­курс и на гледните точки, чрез отказ от хронология и времеви-пространствени топоси, авторът разказва лични драми, но и се забавлява с „увлечението” на читате­ли­те по „авторствата” на различни ситуации. Роенето на автор, роенето на читател-съавтор не е само по матрица. Провидението на Фуко. Господинов търси същността на Естеството, онагледявайки го чрез роенето на майката пчела[19] в природата, а в културата – чрез „роенето на авторства и на текстове”. Без да е поставен ди­ректно, подмолно възниква от литературна гледна точка, проб­лемът за качеството на създадените (нарои­ли­те се) творби.

Само че в „Естествен роман” Господинов не проиг­рава познат мотив, сюжет или друга литературно-кри­тическа биография. (Той не е «копие» със и без ориги­нал») Вероятно това има предвид и Мария Калинова, която твърди: „Самият роман не можем да го видим от­­къснат от останалите творби на Господинов, защото той е много отворен към другите му текстове и те постоянно нахлуват (…) за­щото преди „Естествен ро­ман” бъл­гарският език като че ли не разполага с подобен език, който е абсолютно без задръжки и е толкова пла­сти­чен. За мен появата на романа бележи една пла­стичност, която абсолютно срива границите между поетично, наративно, паро­дийно и т.н. Изобщо езикът е начин на живеене в този текст.”

Но за да има роман, трябва да има и лична история. Още първата глава на романа е аналог на постмодер­ни­стичен текст: чрез съновидение писа­телят разкрива аспектите на своята драма – раздяла с любимата жена, тоест нарушаване  на симетрията; причината за раздя­лата е чуждото „авторство на бременността” на жената, което „авторство” не съвпада с „авторството” на съпруга. Допълнителен пост­модернистичен белег – роене на авторството. Сега, облегнати на рамката на прозореца, вгледани в неопределеното пространство на улицата – във фигурите на двамата откриваме резултатите от сме­не­ните  посоки в живота.  Двамата, редувайки се – първо Тя, после Той – изхвърлят с красноречив жест грамо­фонните плочи с музика, която някога ги е обединявала. С остро метално свистене плочите режат всичко по пътя си – Тротоарът под прозореца е пълен с птичи глави, сиви, еднакви, със спуснати ципи над очите”.

Само наивният читател би търсил сензационна дра­ма в мотива за развода. Немият език, спестеното усилие в предаността към другия, това определя разпада на сис­темата за взаимност, разпада се тялото на общността. Сивите ципи върху очите на мъртвите птици (гълъби) изравняват шансовете на съно­видението с реалния свят, където предстои да се слу­чат  аналозите.

Раздялата със съня-реалност от първата глава на романа ще бъде много труден:Сънищата са като кот­ките, последни отвикват от предишния си дом” (твър­ди в края на романа си писателят). Най-митичното същест­во на всички сюжетни завръзки и развръзки, кот­ка­та,  не­прекъснато (от първата до последната глава) пре­косява пространството на романа, приласкавана лакомо и галена с охота от двамата разделящи се герои. „За да пишеш Естествен роман, трябва непрекъснато да си вторачен  в невидимото. И да откриваш подобия” – казва още  Господинов, и в това има не само амбиция. Да приласкаваш живота, както котката, се оказва трудна история, най-трудната от всички други. Деликатността на героя е впечатляваща, той и един „истукан” даже не може да убие. Историята с истукана е толкова покър­тителна, че тук не мога да я разкажа, тя просто трябва да се препрочете.

Текстът на Господинов нито за миг не изгубва  своя “изпреварващ” ефект  на изненада  и ефектност на всяко едно ниво, гаранция за неотслабващ интерес във въз­при­емащия читател. На това равнище текстът въздей­ства, убеждава, и прелъстява.

Според литературоведа Бойко Пенчев „това харес­ва­не, това топло отношение, което се генерира от романа и от неговото четене, има пряка връзка с езика, то е харес­ва­не през езика. И казано с научен термин – това е ма­гия­та на художественото творчество, на което аз ще на­стоявам. Наистина аз бих оприличил „Естествен роман” като един Ноев ковчег, който е побрал в себе си всички важни образци на постмодернизма като нагласи, като имена, като похвати, като трикове и т.н. Ноевият ковчег, който опазва образците на постмодерното от прииж­дащия потоп на новия сантиментализъм. Тъй като, няма какво да се лъжем, ние вече живеем в една епоха на див сантиментализъм”.

 

Див сантиментализъм ­– в бездарието на всекиднев­ното  –  ще откриете мухата да „дирижира”. Разпа­дането на големите наративи, изображението на малките случки от живота на хората, прави събитията от историята на България в края на 20-и век оспорвани откъм ценности. Иронията допълва солта на разказа – както гледката на ония кичести зелки на пазара, по асоциация сравними с кичестите яки на Мария Антоанета, или с други при­дворни дами – така пазарът „вчера беше пълен с обез­гла­вени Антоанети” (цит. „Естествен роман”).  И произти­ча реалният  въпрос: „Кой знае дали историята не се влияе от ботаниката, или ботаниката от исто­рията…”

Според Албена Хранова:

“Романът, поне в англоезич­ната си версия започ­ва като адски нисък жанр (защото умният човек чете фи­лософия, а девойките четат романи примерно, и то тайно от майките си и от гувернантките си). Гово­ря за модерния роман, кой­то е нещо ниско по прин­цип. В момента роман е знак за из­клю­чително успеш­на литера­тура. Между другото, едно от нещата, които Господинов направи,(), е да про­бут­ва лирика на читатели, които никога няма да отворят лирика, защото това са епиграфи на романа, роман от начала”.

 

Нарушаването на времеви-хронологически пара­ме­три е най-естествената реакция на постмодер­нисти­чес­кия маниер, а връщането към детството като детайл от образността на света е също разпадане на големите наративи. „Никога после не сме опитвали живота толкова отблизо, както през детството, без гнъс” – споделят днешните мъже, спомнейки си опита за вкусване на собствената урина и други подроб­ности. Тоест детството е най-богато с усещания, защото втур­ването към нещата от живота е най-истинско, непред­пазливо и изчерпателно, „без гнъс”  от допира с телес­ност­­та (“отделянето” – принципите на Фройд). Само там, в дет­ството сме обичани от нашите създатели безре­зер­вно, без амбиции и  условности, обичани заради само­то ни съществуване. Обичта ни е спасявала от самотност.

Заслугата на дебютиращите автори през 90-те  е в не-настояването за матрица на постмодернистко писане, а в приобщаването на техните текстове към такъв тип чита­тели, което ще доведе до  разширяване на терито­рията на литературната история и култура отвъд собствени текстове. Писатели като Георги Господинов със заглавия като  Естествен роман, Лапидариум, Черешата на един народ, Писма до Гаустин, О, Хенри, И други истории, творци с чувство за респект и достолепие дори в себе­иронията явно се стремят да покажат син­хронно аспекти от културата и всеки­дневието на съвре­менния европеец, да достигнат до корените на историческите, национал­ните и нрав­ствените про­блеми в българската култура, да осветлят аспекти от характера на съвремен­ника, да из­градят друга образна система. Струва ми се напълно резонно да отдадем дължимото на майстор­ството на  те­зи писа­тели при изграждане на образа на съвременния българин, вцепенен от безиз­ходи­цата на собственото си живеене. Тези писатели пред­­ложиха ви­зия от мате­риали, в които ужасът от въпросителните и сра­вне­­нията с дей­стви­телността може да бъде преодолян не толкова чрез умения за интерпре­тация и анализ, а чрез човешко съ­чувствие и отговор­ност:

 

Толкова пиян е скитника

 че като пикае под небето

 само струята го спира да не падне

 

За Господинов не съществуват ниски и високи пластове за обговарянето на бъл­гарската действител­ност. Когато става дума за власт на езика, най-великият инструмент на Естеството (в Господиновския смисъл) всички цензури на тоталитарната „реликва”  губят своя­та сила. Като зловеща прокоба звучат думите от уж неутрално зададения въпрос: „Как ли ще свършат 90-те години – като трилър, ганстерски филм, черна комедия или сапунен сериал.”

Въпросът сам по себе си не е провокативен, по-ужа­сяващ е епизодът, в който жената, в чиито български дом са влезли крадци, бърза да им  предложи тялото си, за да не посягат на семейния телевизор, по който в мо­мента тече сапунен сериал... Изнасилена от крадците, тя стиска щастливо „харизания” от тях  теле­визор. „Апока­липсисът[20] е възможен и в една отделно взета страна” – твърди  Господинов, а ние бихме добавили и в една отделна съдба, но някак продължаваме да търсим връз­ка­та, а не е трудно и да я открием: „Как е възможен романът днес, когато трагическото ни е отказано. Как изобщо е възможна мисълта за роман, когато възвише­ното отсъства. Когато съществува само всекидневно­то –  в цялата му предвидимост или още по-лошо – в н­е­посилната мистериозност на съсипващи случайности. Всекидневието с неговата бездарност – тук единствено просветва трагичното и възвишеното. В бездарието на всекидневието.”

Жестоко е, когато наблюдаваш „как възрастна жена моли на пазара да й отрежат половин лимон, други хора обикалят вечер край празните сергии, за да открият някой случайно изтърколил се картоф”…. Стотици хора преодоляват срама си и бъркат в казаните за боклук… а ние си представяме  тлъстите вестникарски заглавия с плътен щрифт… Но апокалипсисът го срещнахме с другото му лице: „Любовта какво иска. Иска да прави семейства. Семействата обаче искат ли да правят любов? Те впрочем, желаят немного – тоалетната и банята отделно…”.

Разпадът на обществата е разпад на духовността, разпад на тялото на общността.

Но ако няма лична история, както би възкликнал Со­крат, един повтарящ се герой в няколко книги на Гос­подинов, няма мащабна история. Фрагментът е част от цялото. Затова успехът на този роман на Гос­подинов е лавинообразен, защото тръгвайки от „пре­калената лите­ра­тур­ност”, характерна за постмо­дер­низ­ма, оптиката се насочва към реалния живот, чрез сло­вото писателят създава представа-еталон за справед­ливост, апелира за човечност:

Във всяка секунда на този свят има една дълга върволица от плачещи хора и една по-малка – от смеещи се. Но там има и трета върволица, която вече не плаче и вече не се смее. Най-тъжната от трите. За нея ми се говори”

Сломената част на човечество – най-страшната и най-тъжната върволица в света.

 

… Ролята на Мухата настъпва, набъбва.

 

 

* * *

 

„Мухата. Мухата е единственото създание, на кое­то Бог е позволил да пребивава в сънищата. Тя единст­вена е допусната от Създателя в обителта на спящия. Единствена може да преминава непро­пускливата мембрана между двата свята. По това можем да я оприличим на едно малко Хароново подобие, ако приемем, че сънят е малка смърт”. В съня си главният герой на „Естествен роман” сънува реалната раздяла с жена си. Асоциативни симетрии.

Романът на Господинов е пробен тест за нашето съвременно духовно равновесие. В смисъла на Ерибон – не трябва да се укриваме в собствената си безизходица, ако можем, трябва да се оттласнем от при­чи­нителите на „оскърблението”.

Важно е Равновесието ни на човеци и мислещи създания: „Разделяме се.” Пър­ва­та дума от първата глава на романа.

като динозаврите – последната дума от последната част на романа.

 

 

* * *

 

И растението, и мухата, и всички останали живи създания са се появили на земята няколко милиона години преди човека. Дали Бог просто е подготвял люлката и детската стая за човека… Мислим си че владеем над тях, но всъщност те владеят над нас…” 

Предупреждението за разпада започва да дебне чо­века веднага щом излезе от детската си възраст. И това не е най-страшното. Опазването на целостта е невъз­мож­но, впрочем възможно е в неговия изкривен и неприя­тен вариант:

„Някога, когато – разказва Господинов – селото било голямо и живо, искали от околията да го направят град. Това било престижно, но след дълго умуване хората все пак отказали. Единствените им мотиви били, че като стане град, тук ще дойдат жандари да пикаят по плетищата и да заничат булките им. Хората си вардели булките и плетищата, какво друго.

 Нищо не успях да увардя аз. Дори истукан не бих посмял да изгоря.”

„Романното става гносеологическа категория – забелязва Бойко Пенчев – Зад всичко това просветва някаква нова научност, преосмислила науката за живота в хореография на дискурса след смъртта на човека, някакъв изкусително загадъчен постмодер­низъм, както се изразява Димитър Камбуров. Името на розата е интуиция за нещо, което броди отвъд Литературата и Познанието, предвещава за Анти­хри­ста като време на тоталното разделяне и всамотяване”[21]

Търсенията на писатели, дебютирали с книги през 90-те години, са своеобразно продължение на най-доб­рите тради­ции както в драматичната, така и в сати­рич­ната ниша на българската култура. “Естествен ро­ман” държи на това, последователно гради своята кон­цеп­туалност. Лудият Ристо от този роман ходи със зимен шаяк и през лятото, защото от щрапнелите в последната война (разбирай Втората световна война), е изгубил усе­та си за топло и студено. Седи по цял ден под грубо изле­тия па­мет­ник, посветен на загиналите в същата война. Пита всекиго, който мине оттам за часа и без да е доча­кал отговора, трагично повтаря баналната реплика: „Ей, отиде си денят, ей”... Всеки, който е живял на село, или в малък про­винциален град, помни в своя живот по един такъв луд, както го нарича Господинов, страшен през детските години, и много тъжен в представите ни през зрелите години. Социалните жертви са страшни кошма­ри за зрелите години на човека, особено за писателите.

И ето го осъщественото завръщане към селото, към спомените от детството, към които агресията на днеш­ните неудачи няма да може да се прилепи. (Разбирай развода с Ема, основната героиня от Естествен роман, чиито име някои критици свързват с мадам Бовари). Уви, макар привлекателните спомени от детството да са все още живи, животът в селото се е „разомагьосал”, както се изразява авторът. Онези странни истории, на които той някога се е радвал, сега изглеждат тягостни. Верен на постмодернистичните техники, до образа на Лудия Ристо, Господинов изгражда образа на ламари­не­ния Дико. В него е заложен катализаторът на текста. Дико е един чудак, полудял от четене, който гледа заек в щайга, закрепена върху покрива на бараката му, постро­ена от ламаринени тенекии за сирене. Вади от една тясна дупка, пригодена за кладенец, вода с лимонадено шише, привързано „със сезал”… И този „сезал” в ръката на ламаринения Дико, и зимния шаяк на лудия Ристо, са не само „робинзоновски” подробности. Те усилват тъгата, те са регла­мент за оттичащия по основното си русло живот. За да се стигне до състоянието на „третата върволица”,  до  ужасяващото прозрение:

„Селото бавно полудяваше”[22]

 

„Съвременните истински произведения на изкуството се правят с много наука, много култура, много нежност, много болка и още много други работи. Всичкото това много го има в романа.”[23]

 

* * *

„Записки на естественика” е центърът на този естест­вен, фрагментарен, фасетъчен роман. Изгубе­ният някога текст, написан от двойника на Георги Госпо­динов, публикуван сега от добро­съвестния редактор (реалния Г. Г.), като в съвре­менен филм проиграва пред очите ни всички свои кадри.

Възрастният вече мъж, претърпял и надживял развода, отбелязва в Дневник  своите наблюдения от све­та на растенията, разсъждава върху зависи­мостите. За­писките той прави не самоцелно. Естественикът ги счита за особено важни за съдбата на човечеството (по матри­цата на Фуко, който въвежда термините биовласт и биополитика. Това го кара да изпраща писма до ООН, за да защити от надвиснала угроза „тялото” на света (угро­зата няма име, но и без да е назована, нейната харак­теристика е достатъчно пълно отработена в пър­вите части на романа). Става дума за всички ония „отровни” и „опасни” книги, които ще разкрият истините за света… Визират се постмодернистичните книги. Подозираме у автора, двойник на Естественика, сатиричен уклон  към името на адресата – ООН (Колко неспазени декларации от страна на тази организация има в съвременния свят, но това е друга тема).

Така един постмодернистичен текст препосочва собствените си параметри на съществуване. Проиграва собствената си роля, но и разбираме, че в тази роля има заложена много сила и всеотдайна любов към естеството на живота. Дали ще бъде качествен роякът? Колко ще бъде качествена новата идея за общност, за промени – все въпроси, които ни дебнат. Ние сме във фазата на оная, третата вър­волица, която нито плаче, нито се смее. А хората от село­то на  Господинов, ония неграмотните и непросвете­ните, само уж природно интелигентни, както лицемерно учти­во ги наричаме, се подготвят с достойн­ство за най-важ­но­то под небето – собствената смърт… Добросъвест­но па­зачът на гробищата, седнал на каменен кръст, „маже филията си” със залеза – кого пазиш „пазачо на гробища”?

За хората от селото на Господинов смъртта е „един­ственото приключение”, за което се приготвят всеки ден… И всички селяни си представят умирането зиме… В останалото време, когато може да се появи онази с косата, ще се проточи като ругатня един неизменен въпрос: „За умиране ли е сега, толкова работа ме чака…”

Дори в мерилото за смъртта се разкриват детайли от трудовите им навици – желанието да имаш „най-хубавия гроб” е част от тях (поради което, единст­веният останал в селото гробар, всеки ден в кръчмата получава от възрастните селяни по чаша ракия срещу обещанието „да изкопае за всеки най-хубавия гроб”).  Най-хубавият,  „най” – спрямо кого?...

А пък и Дявол Диньо е заслужил напълно името си – приема като дар по чаша ракия от всеки, за да  бие отсега камбаната, защото „удряй да си я чуем, докато сме живи, пък като ритнем топа и подплашим гаргите, кой знай дали ще я чуем” ...

От представите на тези обикновени хора за случ­ванията в последните мигове от техния живот  пак над­ничат детайли от всекидневието, а то е препълнено с труд, с мъка и с прозрението, че всичко е необратимо. Едновременно със заглъхващите тонове на тази камбана си отива цял един свят на спомени и надежди.

Има едно странно мерило за самотния човек в рома­на на Господинов. То е анализирано убедително от почи­та­тел на прозата на Господинов, затова ще си позволя да го цитирам: „Ще ми се да ви подскажа една асоциация, пише Веселин Вълев, между началото на българската романова традиция с “Пиянството на един народ”  от “Под игото” и един цитат от “Естествен роман”. И това е асоциацията с пиянството. В творбата на Вазов народът е опиянен от идеята за национална свобода, от страстта за независимост. В творбата на Георги Господинов наро­дът това е... един самотен, пиян скитник, обитаващ огромна тоалетна, обемаща всичкото под небето, цялата земя.(…) И дали „само струята го спира да не падне”  не е метафора на съвременното ни общество?”

„Все повече подозирам – разсъждава двойникът на Господинов, а това означава и самият писател, – че цялото объркване идва от записаните думи”; „Колко дявола могат да се съберат на върха на една буква”; „Има нещо сатанинско в това да остават думи от хора, които вече не са между живите…”

„Да, единствено чисто използване на словото е в мисълта…думите трябва само да се мислят…” (по ана­логия с Фуко от „Порядъкът на дискурса”).

Проблемите на екзистенцията създават чувство за тревожност у  героите на Господинов. Но иронията не отстъпва първенството, тя е доминираща и под нейната обвивка драматичността на съзнанието остава скрита.

Естествен роман” на Георги Господинов е книга за невъзможната подреденост на нещата в съвременния свят, описание на раздробеността и фрагмен­тарността на личния живот и на живота въобще. Той се подсилва от аналогията за „незавършеността” на човешкото слово, дало убежище на езика, на културата. Фрагментарността, детайлизирането не са страшни, те предполагат, те изис­кват нашето вмешателство на различни равнища.

Съществуват толкова провокации и специфични особености в композиционната структура на единст­вения по рода си български роман за съвремието, в  който откровено се третира въпросът за  езика като ос­но­вен творческия принцип в книгата: „Флобер мечтаел да напише книга за нищото, книга без каквато и да е външна фабула, „която да се държи от само себе си, от вътрешната сила на стила, както земята се държи във въздуха без всякаква опора… Нескромността на моето желание е в това, да направя роман само от начала. Роман, който непрекъснато тръгва, обещава нещо, стига до 17-а  страница и почва отново….откривах в оная натурфилософска троица – Емпедокъл, Анаксагор, Демо­крит”.

Сред съвременните добри писателски стратегии у различните творци, стилът на Георги Госпо­динов е впе­чатляващ, защото е интригуващ, защото съдържа пре­­дизвикателството на философската, линг­вис­тич­ната и кул­турноисторическа­та  разпознаваемост.

Господинов е открил за себе си много важен,  обе­диняващ цялостното му творчество принцип – за духовната симетрия, която излъчват материалните неща, отсъствието на симетричността е признак за разпада. Затова мухата, чието око има способността да улавя само фрагментите, които изграждат симетрията или съставят отсъствието й – е главен „герой” в романа. Но разпа­дането е и тласъкът към поуката за симетричност. В човешкия живот съществува аналог:

 

«Още преди време Карл Линей, бащата на ботаниката, познавайки точността на протичане на процесите при растенията, посадил в секторите на един кръг такива цветя, които отваряли цветовете си в един точно определен час на деня. Как не бях срещнал  по-рано тази информация, докато ровех из всевъзможни справочници. И този път думите ме бяха изи­грали./…/ Разбрах, че точно в книгите и то не във всички книги, а в романите, и то не във всички ро­мани, а в няколко избрани (имам ги но никога няма да кажа имената им) се крият думи майки, готови да излетят оттам и да нароят онова, което не мога да назова. Как съм могъл да държа досега тези книги сред останалите, да ги оставям да допират заразните си корици до кориците на други невинни книги. /…/ Вече няколко дни изучавам романите, които съм отделил като особено опасни. Все още не бързам да влизам. Трябва да се подготвя добре така, както пчеларят отваря кошера…»

 

Господинов е наясно, че както в пчелина се роят пчелите с помощта на пчелата майка, така  се проигра­ват отново сюжети на книги. Но трябва да се препро­читат такива книги, в които има солидна основа, има хляб, както се казва, за да има живо зърно, да има прополис, за да се рои пчелинът. Слабите книги, слабо отразените в тях страни от живота, нямат нужда от аналози, те не бу­дят желание да се пренаписват отново. Не се мисти­фици­рат, както никой няма желание да гали или буди мъртве­ца. Може да са доказателство, но не са продължение…

Бихме определили творчеството на Георги Госпо­динов като глас на съвремието, като съвест на граждан­ското общество, но най-вече като опит за виртуозна игра с езика. Това са все важни мотиви и за „Лапидариум”, и за „Черешата на един народ”, и за „Писма до Гаустин”, и особено за „Естествен роман”.

 

Естествен роман колкото разкрива, толкова и скри­­ва. Пресичайки време и пространство така леко, както правят това сюжетът и темата, книгата на Госпо­динов е прекрасен пример за изобретателност във фор­мата и увлекателен разказ едновременно (цитирано по Травис Джепесен за „Естествен роман на Георги Госпо­динов” Превод от английски: Росица Пиронска, рецен­зията е публикувана в Czech Business Weekly ).

 

През 90-те години постмодернизмът съединява ака­де­мизма и авторството на поезия и проза, наричат го до­ри „академичен постмодерн“, дотолкова, доколкото ос­нов­­­но членове на академичната общност  създават пред­поставките за оформяне на гравита­ционно поле, в което да се разгърне постмодерна ситуация. Не съм убе­де­на напълно дали авторите-постмодернисти избягват да се мислят като такива, но със сигурност проличава как те се пазят от  категоричността за присъе­диняване към явле­нието. Или по-скоро към понятието за него. И това е обяснима реакция, тъй като самата  постмодерност пре­махва границите между жан­ро­вете, а за мащабите на бъл­­гар­ската литературна традиция това изглежда подо­зрително.

Бяхме като че ли свикнали с непрекъсната пре­тенциозност за новаторство сред онези писатели, нари­чани (кога справедливо, кога не) писатели на статуквото, съчиняващи своите, преливащи от патос истории през всички­те тези десетилетия на тоталитаризма. И извед­нъж – тъкмо постмодернизмът (избрал най-младите за свои весто­носци) не изяви подобна претенциозност. Нямаше и утвърден собствен статут –  и досега се спори дали се е случил в българската литература, или не. За съ­жаление, както много често става в българската действи­телност, “принадлежността” към определена, към раз­лична, към друга тенценция, освен традиционната, се за­клеймява от вече утвърдените писателски и критически стратези. Още повече че Господинов  заостри внима­нието ни към проблемите на езика и писането[24]. А когато става дума за власт на езика, в представите ни за света като текст на роман, тра­диционалистите са подозри­телно внимателни. Но романът е факт и вече почти десети­летие се чете и преиздава.

След отпечатването на „Естествен роман през 1999  не можеше у Господинов да не се роди желанието за на­­писване на нова книга. Да, тя вече съществува през 2003,  като…  Писма до Гаустин.

 

 

 


4.

 

 

Ти  си горчица гор-чи-ца след празника

Не прекалявай с горчицата скъпа

Не прекалявай с горчицата, казвам

 

Аз съм стомахът на твоята язва

          

           Г. Господинов („Любовно”)

 

 

……………………………..

добрата тленност, топлата му точка –

там мре редът и Бог отново срича.

               

          Г. Господинов („Sistema naturae ”)

 

 

 

 

Разпускане на любовните армии

 

(Писма до Гаустин)

 

След „Естествен роман” и особено след  „Чере­шата на един народ”,  Господинов не можеше да не напише „Пис­ма до Гаустин”. На романтич­ната и в известен сми­съл носталгична нагласа на поета, прозираща през сми­слите на творбите му и даваща онова приглушено приз­нание за присъствие в живота и света, трябваше  да £  се  даде правото на глас.

Господинов пише писма до Гаустин и това са от­кровения до неговия двойник, оголени до нерв. Отго­во­рите – от Гаустин до Господинов – стават основа на сти­хотворения. И този диалог между „аза” и „вторичния аз”, e резултат не само от намесата на постмодер­нистки техники. Чрез ролята на Гаустин (този странен образ на XVII век, който е и тук, и там , и тогава, и сега), могат да се правят и най-сложните разрези на явления, често не­до­стъпни или сложни за възприемане от читател­ското съзнание. Без да изпадаме в подозрение за творческо ви­со­комерие от страна на Господинов.

„Господинов – един Гаустин знае как – се до­косва до онези болни съсредоточия, в които съвременният човек живее между любовта и болницата, гробището и бебеш­ката количка, розата и нужника, чая и самоубийството” (Миглена Никол­чина. „Литерату­рен вестник”, 2003)

Забелязваме, че в романтичната нагласа на поета присъства самонаблюдението, тънкият и фин резец на са­моиронията, деликатната съвместимост между благо­родната ирония и тъгата на всеопро­ще­нието. Те блес­тящо потвърждават човешкия регла­мент на въз­мож­ностите в нашия все още млад, но вече необичаен и не­стан­дартен век, преизпълнен с нови идейни течения и философски стратегии, конфликти между изми и секти, между религии и малцинствени общности – в крайна сметка борба за постигане на човека, за преоткриване на изначалната му същност, която по презумция е орга­нич­на и хармонична („да приветствам края органичен,/ добрата тленност, топлата му точка”). Чрез записки на Естественика текстовете на Господинов ни тласкат към предчув­ствието, че един­ството между „нещата и техните названия” ще се окаже може би най-верният на­чин за човешкото себеосъ­ществяване:

 

От тялото аз искам да започна

от Божия каприз да сме различни

мухата да е крехка, а да е едър кочът

и никой с никой да не си прилича.

 

И все пак да са същите, да вършат

едно и също, скрито в други форми,

да не омесват в сластния си свършек

тичинка и тестис, vulva с плодник.

 

Тук има нещо друго, има нещо…

Това обилие на форми не смущава.

Тук има Ред и Бог не прави грешка,

муха и коч, лале и дъб не се сношават.

 

Със тялото аз искам да се почне

И да приветствам края органичен,

добрата тленност, топлата му точка –

там мре редът и Бог отново срича.

 

Стихотворението се нарича Sistema naturae и е отго­вор на Гаустин до Госпо­ди­нов: „Кози и рози се ухажваха край мен/ и аз упла­­шен викнах – Боже! /подобен грях не е възможен. / Бог чу, десница между тях положи, / О, свят, от втор Гомор спасен!” (Гаустин от Арл, XVII в.) 

Раними и раняващи, скрили своята чувстви­тел­ност под непроницаема броня, лирическите персо­на­жи на  Гос­подинов носят всички белези на свръх­чув­стви­тел­ността на хората от нови­те „модерни” времена. За тях много по-актуална като същност, но абсолютно за­бра­нена за произна­сяне, би била фразата на Александър Геров „в пръст­та и в корените ще се смесим, прегърнати в дъждовна капка ще седим…”, поет, за когото времето, прека­рано с любимата, е косми­ческа реалност с разтър­сващи ликувания на душата.

Защото при  писателите в края на 20-и и начало­то на 21-ви век познанията по екзистен­цио­нал­ните въ­проси са изначално овладени, при­дошли са по други пъ­тища, об­хванати са от глобал­ните обръ­щения на новите тех­но­логически преиму­щества, и не като обрат­на страна на медала – съществуват теж­нения и влечения към анти­сан­ти­­менталното като изказ и позиция в поведението на съвременника, срещаме го дори като изтънчен жаргон. Една особена трезвост, която не хладнее, не стъписва:

 

Накъде ни дърпате бебешки колички?

В края на града, след парка

гробище.

                      „ Разходка”

 

Няма „злост” или „порядъчност” в любовната по­е­зия на Господинов. Оцеляването като дълг в любовното преживяване или нравствеността като морално циви­лизационно понятие само биха огра­ничили сетивата на поета, биха обеднили възприя­тията на най-сложното чувство – любов­ното. За този, който мечтае да попадне „…между пръстите на най-добрата ученичка”, „тъй както ме преписва, небрежна в правописа”, набиращата по инерция скорост на бебешката количка към гроби­щето, е толкова естествено и необратимо житейско съ­битие, колкото истинска е любовната игра – като част от големия сюжет на живота. Искам да обърна особено вни­мание върху твор­бата „Любовният заек” не само за­щото е по­ставена в началото „Писма  до Гаустин”, но защото най-отчетливо свързва имена, светове, емоции:

 

Ще се върна след малко, каза,

и остави вратата отворена.

Вечерта беше специална за нас,

върху печката къкреше заек,

беше нарязала лук, кръгчета моркови

и скилидки чесън.

Не си взе връхната дреха,

не сложи червило, не питах

къде отива.

Тя е такава.

Никога не е имала точна представа

за времето, закъснява за срещи, просто

така каза онази вечер –

Ще се върна след малко,

и дори не затвори вратата.

 

Шест години след тази вечер

я срещам на друга улица,

и ми се струва уплашена,

като някой, който се сеща,

че е забравил ютията включена

или нещо такова…

 

Изключи ли печката, пита тя.

Още не съм, казвам,

тези зайци са доста жилави.

 

Себеиронията е знак за желанието на поета за ис­тин­ност в любовното общу­ване,  макар той да е най-го­ле­мият скептик. Онази „не­бреж­ност” на любовния пра­во­пис от другото стихотворение, е най-автентич­ното чувст­во, защото липсва задължител­ността и пер­фект­ност­та на про­токола, перфидността на статуквото.

 Детайлите на странните обрати в сюжета на „Лю­бов­ният заек” (може би по аналогия с "Книга на въобра­жаемите същества” от Хорхе Луис Борхес),  дават образи­те на много истини. Най-очевидната е, че за тези влю­бени „вечерта е специална”, заекът „къкри” на печката, аро­­матите на битовизма изпълзяват от усърдно стъкме­ните кръг­чета моркови и лук, ис­тин­ски уют за двама. Ще се върна след малко – казва тя  – „и дори не затвори вра­та­та”. А следваща­та им среща е след 6 го­ди­ни… През видимостта на ставащото струи едно силно любовно приз­нание, което се изчерпва чрез наивността в обоб­ще­нието:  „Тя е такава”.

  „Отворената” врата, сякаш е предчувствие за за­раж­дане в обществото на по-либерални позиции. Сре­ща­та им е след толкова го­ди­ни (пък заекът още ври на печ­ка­та). Това е истинско смесване на вре­меви-хроно­ло­ги­чески наративи:

 

Никога не е имала точна представа

за времето…

 

Предизвикателна и нежна по своему,  поезията на Геор­ги Господинов, взела на прицел най-крех­кото чо­вешко преживяване, любовта, не само раз­каз­ва исто­рии за нейните  несбъдвания, тя търси еротика и след­ствия:

 

Как отъняваше девствеността й

подобно ципата на грейпфрут

какъвто смучеха в леглото

на тънки и горчиви резени

в нощта на влага и ноември

о грей луна, грей фрут

о сок тръпчив

о плодов страх

и смут

грей грей луна грей фрут    

              

                          „Citrus paradise

 

Сред сбъдвания и разлъки би било недалновидно да допуснем, че най-върлите почитателки на Госпо­дино­ва­та муза –  става дума за Пчелата и Му­хата –  са го игно­ри­рали, зарязали са го на любовното поле, или че са се пре­се­лили в други светове… Защото Пчелата, в любов­но­то лоно, удържава абсолютната победа. Му­ха­та обаче, в ми­говете на отчаяние, бръмчи досадно в главата на мъ­жа, и той разсъждава – дали не трябва да пробие „дупчи­ца” в своя череп… за да прогони нетърпимата нейна настоя­тел­ност (Естествен роман”). Пчелата пък се при­съе­диня­ва към болезнените корективи на илюзии:

 

Видях я после Майка на децата си

тъй много майка не жена

това е казах си различен пол

това е нещо друго, нещо трето

не ни е дадено да знаем искам

да го повторя много бавно

за да свикна

Сега е майка на децата си

Сега,

          шишарка и пчела

е майка

          пчелна пита кошер

на децата си

…така залюбилият се събужда осиротял, когато любимата му познае друг мъж за свой и народи челяд. О тежко тогава на любов­ника, но дваж по-тежко на съпруга, защото и двамата ще бъдат сираци при жива майка. Тежко им!           

                                         (Стар югоизточен поплак!)

В този смисъл „Третият поле една от силните твор­би на Господинов, защото е различна от всичко на­писа­но от него, което можем да разчетем като любовна пое­зия. Мотивът за „третия пол” е проигран в „Естест­вен роман” чрез разсъжденията за пола на буквите.

Сред многобройните съвременни зелени движения и тех­ните спра­вед­ливи манифести за нарушения баланс  меж­ду човека и природата, творбите на Господинов, кои­то създават мост между преходното и вечното, имат до­бър прием.

Да си наблюдателен е дарба, коя­то не е придобивка само на цивилизацията, дори обратното. Но е гаранция за собствен престиж в про­странствата на все по-ожесто­чената съвременна конкуренция. Георги Господинов има пиетет към изследователските стратегии на екодви­же­нията, хуманитарната култура придава финес на наблю­дения­та му спрямо природни и човешки същности (осо­бено харесвам неговото стихотво­рение Кой ще чуе моя разказ за това момиче”):

 

Полягаш до момичето което

е лягало с момчето си което

е лягало с момичето  което

е лягало с момчето си което

е лягало с момичето  което

 

Полягаш приобщаваш се към всички

 

Виж цялата вселена е в леглото ти

Ах колко общество в едно момиче

 

Харесвам написаното не само поради отсъствие на морализаторски акценти. Не само заради „феми­низира­ната” в стихотворението свобода. Според цитираното са­мо момчето е „свое”, а де­войката е ничия: „…с момчето си което / с моми­че­то което”.

Възхищавам се не само на радостта от великоду­ши­ето[25] на приобщаването. Харесвам стихот­во­рението зара­ди изведения на първи план опит за връзка между об­щност­та на социума и индивида. Усещането за липса на съкровеност в тази об­вързаност у девойката, е постигна­то чрез виртуалното присъствие само на една буква впо­вече – това е буквата „и” (момчето / момичето). Освен като съставна част от думата, тази буква в семантичен смисъл би могла да се възприеме като съюз, тоест като изи­скване, като знак за обвързаност. Но когато то­зи съюз е накърнен от общ­ност­та, девойката е нелиги­тим­на. Тя е ничия. И е никоя – като усещане за себе си.

В този случай гласът на поета има екзи­стенциална роля: „Кой ще чуе моя разказ за това момиче”.

Авторът не толкова задава въпрос, отколкото на­стоя­ва за чуваемост. И се надява гласът му да не бъде глас в безвремието…

Другата Жена, която влюбеният мъж наблю­дава (от стихотворението „Край на минотаврите”), е взела в ръ­це­те си книга със старогръцките легенди, тя обаче изця­ло е съсредоточила своето внима­ние към „лабирин­тите” в себе си:

 

коремът й е къща и хралупа

едновременно

и не заради римата

е бременна

 

той сега е индианец

сложил е ухото до корема й

и навярно чува стъпки

затова е тъй уплашен

вътре някой ходи

има там потайни стаи

тайници и коридори

стълбища и перила

мисли си мъжът не казва нищо

аз до входа само съм допуснат

мисли си мъжът не казва нищо

или охранявам входа

мисли си мъжът не казва нищо

През прозореца се вижда, че жената

е спокойна и че оня вътре

няма как да се изгуби в лабиринта

с нишката на пъпната й  връв

 

Тайнството на зараждащия се жи­вот в утробата на лю­бимата жена е една от основ­ните теми почти във вся­ка екзистенциална поезия. Интелектуалецът, разче­тен тук като „индианец”, е луда провокация. Писателят не тър­си философско обяснение на ин­стинкта за продълже­ние на рода изобщо – за него по-важно е само­то усещане, неговата менталност, „добрата тленност, топлата му точка”…

Ролята на Гаустин в Писмата е огромна – мъ­дростта, която по презумпция сме свикнали да не прила­гаме към любовните „случки” и събития, тряб­ва да си дойде на мястото. Умен е Гаустин, не­прекъснато пре­диз­виква лирическия персонаж на Господинов, зове към мъдрост, но кой ти слуша щом става дума за любов… Регулаторът, симетрията на асоциативните равновесии, ще дойде най-неочаквано от Градинаря. Там, „където мислиш, че сте само ти и твойта роза…” неочаквано наднича Градинар…

Стихотворението на Господинов „Чай от рози”, наред с цикъла Фотографии, смятам за особено харак­тер­ни в творчеството му:

 

Све­тът се сур­ва все­ки ден със ми­ли­мет­ри,

но случ­ка­та от днеш­ния сле­до­бед ле­тен

 

го е за­си­ли­ла към ур­ва­та, не ще и ду­ма.

                                   

                                    Чай от ро­зи”

 

То­ва е обик­но­ве­на чо­веш­ка ис­то­рия, но ней­на­та зна­­чи­мост за влю­бе­ния ли­ри­чес­ки су­бект, ней­на­та важ­ност и за чи­та­теля, ид­ва по пътя на вну­ше­ние­то: все­ки ден све­тът се „сур­ва” с милиметри, но „случ­ка­та от днеш­ния сле­до­бед го е за­си­ли­ла към ур­ва­та“.

Пое­тът вече е усетил, че не­го­ва­та случ­ка е само мал­ка част от големите чо­веш­ки съдби. Той от­кри­ва с по­трес, че све­тът, не само не­го­вият, а и изо­бщо све­тът, вър­ви към разпади, ма­кар и с ми­ли­мет­ри, („све­тът се сур­ва все­ки ден“, т.е. необ­ра­ти­мо).

Пое­ти­чес­ка­та фра­за „не ще и ду­ма“ чи­та­телят въз­прие­ма ка­то спо­деляне на ухо — раз­ка­зът за случилото се ще бъде пред­наз­на­чен са­мо за теб, за еди­нстве­ни­я му слу­ша­тел — и ти се зас­луш­ваш:

 

Да го нап­ра­ви с гра­ди­наря тя, чу­ма,

 

сред ро­зи и бод­ли, да­ли се е од­ра­ла,

и ако днес не бях видял, а

 

смятай кол­ко есе­ни, ле­та

са би­ли заед­но сред ро­зи и лис­та

и хла­ди­на­та й от тол­ко­ва го­ди­ни

доб­ре, че го от­пра­щах зи­ме

 

Пос­тиг­на­та е убе­ди­тел­нос­т в из­клю­чи­тел­на­та случ­­ка на ин­тим­ност­та. Но дали неговата любима толко­ва не­очак­­вано е предпочела Градинаря…

 

…та аз й по­дар­явах ро­зи все­ки път, о дар —

прокл­ятие, зад кое­то се е хи­лел гра­ди­нар.

 

Точно тук поетът отново провокира мъжкото его (по Фройд) като из­граж­да нова обител за ху­до­жес­тве­ната интрига („смятай кол­ко есе­ни, ле­та / са би­ли заед­но сред ро­зи и лис­та“; „доб­ре, че го от­пра­щах зи­ме“). Интересни сло­во­съ­че­та­ния, спе­ци­фич­ни лек­се­ми. От дру­га стра­на, те­зи вмята­ния зву­чат ка­то глас на под­съз­на­ние­то, из­вли­чащ на по­вър­хно­с­тта ду­ми, кои­то човешкото същество ни­ко­га не би произ­нес­ло на глас пред своята любима, дори когато тя е низвергната („чу­ма“; „да­ли се е од­ра­ла“; „про­кля­тие...”). Та­зи до­ве­ри­тел­ност за­сил­ва чи­та­тел­ска­та съп­ри­час­тност към случ­ка­та, раз­ка­за­на от младия човек, въз­му­те­н от невярна­та лю­би­ма. Но някак светло и не като злодей този Градинар отглежда розите от гради­ната на поета, отглежда и своята любов към жената на поета, отглежда и нейната изневяра. Защото у него, у Градинаря, жената търси и открива равновесието. Фи­на­лът, произ­не­сен от поета съвсем ясно („Край“, край на лю­бов­та, раз­би­ра се) се въз­прие­ма ка­то зри­тел­на дос­то­вер­ност, но и като филмов кадър, с под­чер­та­ни ви­зуал­ни еле­мен­ти (пое­ти­чес­кият и лю­бов­ният фи­нал съв­па­дат). През цяло­то вре­ме ни владее усе­ща­не­то, че пое­тът про­я­вява  завидна спо­соб­ност да раз­каз­ва ув­ле­ка­тел­но и пое­тич­но, да раз­гръ­ща ви­зуал­на дос­то­вер­ност, да раз­кри­ва уни­вер­сал­ността на сим­во­ли­те и тяхна­та из­клю­чи­тел­ност в една  случ­ка за лю­бов­та, не­го­ва­та, уникалната, но и ­пов­то­ряемата.

Препро­чи­та­нето. Любимото занимание на писа­теля.

Чи­та­телят из­пит­ва неиз­ме­ри­мо удо­волст­вие от та­ка пос­тиг­на­та­ „ху­до­жес­тве­ност“ –  със съв­ре­мен­на, нетри­ви­ал­­на об­раз­ност, ед­но пъл­но­цен­но об­щу­ва­не с из­кус­тво­то на сло­во­то:

 

Да го нап­ра­ви с не­го, бо­го­ве, та ми­гар

не е за дру­ги ве­ко­ве, за гнус­ни кни­ги,

ни­ма не трябва вкус и в из­нев­яра­та? —

да го нап­ра­ви с гра­ди­наря тя,

а по­дир час да се ус­мих­ва уто­ле­но,

да ме за­ка­ча по но­са, след туй сми­ре­но

 

да пи­та ис­кам ли да ми до­лее ча­й…

От ро­зи ли, ще ка­жа и ще крес­на:

Край!

 

        Са­мои­ро­ния­та – „бо­го­ве, та ми­гар / не е за дру­ги ве­ко­ве, за гнус­ни кни­ги“ (подразбирай книгите на пост­мо­дерността!, защото те дори са маркирани като такива  в Естест­­вен роман), иг­ро­во­то, ино­ска­за­тел­но­то на­ча­ло[26], под­­сил­ват ху­до­жес­тве­но­то въз­дей­ствие на та­зи уни­кал­на в бъл­гар­ска­та литература ле­ген­да за лю­бов­та, раз­ка­за­на с из­клю­чи­те­лен усе­т и фи­нес от млад поет в на­ча­ло­то на XXI в.

Усе­щане за  света, който се раз­ома­гьосва пред очи­­те ни, свят на разпадане на общно­сти­те, случайно ли пора­ж­да у Госпо­динов коп­нежа за създа­ване на книга само от първоначала, както неедно­кратно го заявява в „Естест­вен романА за  ро­лята на Гра­динаря[27], като символ на равнове­сието, трябва да му бъде отдадено дължимото.

И разказът „О, Хенри” може да бъде разчетен като любовен. Не само заради настроенията, ак­центни и в любовните стихове на Господинов:

„В това разми­наване, пише авторът, има повече любов, отколкото във всички срещи на света, ако не ви звучи твърде сантиментално. Но по Коледа е позволено. Нали, о, Хенри”

В творчеството на Господинов всичко трябва да се усети чрез Езика, дори и божествените неща. 

Така стремежът за назоваване на видимото се пре­връща в стремеж за преназоваване (на означаемото), опит за повтаряне на божествения акт на сътворе­нието. Иронията обаче дебне отвсякъде: Шоколад беше Бог и се топеше в устата”.

А това вече може да се разчете като предизви­ка­тел­ство към комерсиалността на съвремен­ните медийни рек­­ла­ми  (а те са другият прицел на пост­модерността). Това отношение към нормативността на съдържа­нието на “рекламите” определя ироничната предпо­­ставе­ност спрямо тях, ще го доловим много отчетливо и в друг негов текст:

„Не казвайте на майка ми, че работя в рекламата, тя си мисли, че съм пианист в бардак”.

С подобна отчужденост от комерсиалното в живота умира и героят от разказа “Закъснелия дар”. Умира в са­мот­­ност. А телевизорът на една от  витрините (от онези, “ре­клам­­ните”, с вградените камери, които  не   пропус­кат никога ставащото на улицата), излъч­ва сгънатото на две,  изстиващо вече, тяло на клошара. И “неговите широко отворени очи”…

Да се каже, че сред съвременните поети той почти няма аналог, няма да е съвсем точно, защото тази иро­нична особеност на тематичната трактовка на любовната поезия, е много характерна за твор­чест­вото на по-мла­дите поети днес. Но езикът у Господинов – е изклю­чи­телно пластичен и оригинален.

В създаденото от утвърдените имена (от по-въз­растното поколение, или от писателите „на статук­вото”),  утвърдителният патос или превен­ция­та на нрав­стве­ността е по-скоро в друга посока – со­циална отговорност и дълг в човешките взаимо­отношения.  

Ироничните интонации на любовната изповед са съ­вършени в поезията на Господинов (ти си топчето в моята супа / Аз съм квадратчето на покривката / Ти си солницата дето не пуска / Аз съм оцетника в края на масата”– цитираното е от „Черешата”, а не от „Писма до Гаустин”). Тези стихове събуждат умилителен не­спо­­делен смях (истинска кулинарна енциклопедия), но този смях е обагрен и с носталгия… По-важно е да се подчер­тае, че всичко в тази поезия трябва да се усети  чрез Езика, не само човекът лакомо поглъща Господа чрез шоколада, но и любимата е толкова търсена и же­лана, както топчето в супата. 

А ето и една друга „любовна” история, пак разказана от Господинов, позната до баналност, но много тъжна, която засяга битието на средно статистическия  бъл­гарин:

 

Блъска нощни смени някой лев печели

 

после вдига къща

цяло село цъка

с баня с тоалетна а балкона стъклен

 

после както става

в някой виц банален

тя с един от смяната май началник-смяна

 

после той разбира

но мълчи прощава

после ляга болен повече не става

 

дни лежи и мисли

как така се случва

някак много леко гладко като бучка

 

всичко се изсулва

няма даже драма

няма нищо после

нищо няма

няма

                                   ( „За леката душа”)

 

„Всичко се изсулва” в съвременния свят, както се изсулват названията на нещата от своите гнезда (както бобените зърна от изсъхналата шушулка. Досега имена­та  се държаха здраво за нещата.”). И като че ли  това е отговорът, който търсим.

 

Ако трябва да говорим за особености в психи­ката на лирическите персонажи от творчеството на 40-годиш­ните поети днес, то е именно в това – иро­нията, себеиро­нията се промъкват и там, където сме въз­приели, че е недо­пустимо – в любовните „драми”:

 

Тя запали цигара по онзи начин,

по който разбираш, че всичко

е вече решено, и каза:

Край, усещам се като в армия

в мирновременно положение,

маневри по запуснати ниви,

безплодни учения  ()

О, ти го мислиш отдавна, казах

звучи като стихотворение.

За мен е оставен финалът, ето:

Аз съм леко ранен

много леко ранен

и неловко кървящ

в мирновременно положение.           

                      „Разпускане на любовните армии”

 

Жестът от лю­бимата жена, предназначен за Дру­гия, е категоричен – няма мелодрами, няма увере­ния за веч­на любов. След случката лири­ческият персонаж казва за себе си, че е „леко ранен, много леко ранен”. Тази дистан­ци­раност от обекта на изо­бражение е специфичен твор­чес­ки похват от по-младите поети днес. Раз­пускат се лю­бов­ните армии, оттеглят се стратезите, необхо­дими за лю­бовната обсада. Просто време за една ци­гара. В това безспорно има себеирония, но забеле­жете, че все пак мъжът е и „леко кървящ(защото вече изцяло сме в ат­мо­сферата на Писмата, в тери­ториите на Чере­шата той едва ли би бил ранен). Това е начинът за разказване на една любовна ис­тория след приключването £ – с фино чувство за мярка,  обилно обагрена с ирония („на тре­та­та година точно чешмите почнаха да капят…даде им се знак”- „Мистерия”). Ирония, вероятно за да при­крие тъгата. Но кръвта на раната все пак избива върху модерната дрешка, колкото и неловко да е това… „Писма до Гаустин” е книгата написана след „Черешата на един народ”, и проличава в тези детайли.

 „Писма и фотографии” е последният раздел от Пис­ма до Гаустин. Лингвистичната култура и познанията за дъл­бините на живия живот, винаги  помагат на Госпо­ди­нов в интерпретациите на худо­жест­вените факти (по­зо­­ваването на събития „вън от кадъра” е ракурс към твор­чеството и на Дерида например).

Когато иска да ни подскаже своята мотивираност, за да опази това свое състояние на духа, както и силно изя­вената си способност за дистанция – дори в лоното на са­мия живот, Господинов често използва, както ве­че под­чер­тах, зрителния ракурс на своя двойник – Гау­стин. Той е своеобразно предизви­кателство към вът­реш­ното със­то­я­ние на духа, тест за екзистен­цио­налните дълбочи­ни в психиката на поета.

Особената доверителност на Господинов към Гаус­тин не е без последствия:

 

„Щрак.

Виждаш ли Гаустине, как се нареждат нещата в мо­мен­­талните кадри на фотографията. Никога няма да раз­берем кой ни е наредил така, защо ни е събрал тук и кога ни е щракнал. Никога не сме обръщали достатъчно вни­ма­ние на това, че Фотографът винаги остава вън от кадъра. А то, струва ми се, е знамена­тел­но. Твой Г.”

Никога няма да разберем кой ни е наредил така, защо ни е събрал тук и кога … Шахмат на живота. Той събира и разделя фигурите. Но само той сега може да обедини Гаустин с Гради­наря.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

Прости ми, Господи, че опитвам

един ден от живота,

                     който не си ми отреждал.

 

          Г. Господинов („Виенска неделя”)

 

 

 

(…)

и ги сгъва майка ми.

 

         Г. Господинов („Простор”)

 

 

Кратко за НЕДЕЛИТЕ НА СВЕТА

 

Неделите на света – последната, четвъртата част на книгата „Балади и разпади”.

Много светла, изпъстрена с топли багри и хумо­ристични знаци поезия. Дори Господ тук се появява в най-истинската си роля. Истинска. Или почти:

 

Винаги съм знаел

че той е жена че е в бяло

Включва светлината машината за кафе

слага пепелници на трите масички

Подрежда витрината с днешните понички

и имената им 

 

И после

в току-що сътворените небеса –

слънце и  самолет

                       

                           („Сутрешен полет”)

 

В Неделите на света съботите са със светли врати, стените са от въздух, утрините са „в розово”, светът е като вселенска картина, обсебена от светлина. В новините по държавното радио чуваш как говорителят изчерпва ця­лата черна хроника с едно-единствено съобщение: из­гу­бе­но черно коте в центъра на Любляна. Старците по алеите не бързат, като че ли имат пред себе си цялото време на света… и това са знаците на тази книга: защото всички пътища водят навсякъде, не само към Рим, не само към смърт… в неделите на света.

 

Прости ми, Господи, че опитвам

един ден от живота,

                     който не си ми отреждал.

                                         

                                  („Виенска неделя”)

 

Лиричност, някак внезапна и необичайна за поези­я­та на Господи­нов, лиричност в Неделите на света, това е първото определение, което се заражда в съзна­нието ми. И отново натрапчивата мисъл, че нещата биха се за­гу­били по всичките посоки на света, ако отсъстваха име­ната им.

Отново напомняне от Господинов, че названията здраво се държат за нещата, и то в Неделите на света, иначе обемите ще смажат смислите. И  не мога да избягам от ремарките на  „Естествен роман”:

 

„Мрежата служи, за да се улови рибата – след като рибата е уловена мрежата трябва да се забрави.

Примката служи, за да се улови заекът – след като заекът е уловен, примката се забравя.

Думите служат, за да се улови смисълът, след като смисълът е уловен, думите могат да бъдат забравени.

Да можех да намеря някой, който е забравил думите, за да си поговоря с него”

 

Най-странно, най-смущаващо в българския език, спо­­ред поета, е названието  п р о с т о р.  Става дума за онази нашенска връв, опъната в задния двор (или на друго закътано място), с прането по нея…В представата за уловеното от окото разстояние, това ли е просторът – и по него да висят панталони, чаршафи, калъфки и гащи? По простора „виси си” нашенското (стихотв. Простор). Иронията и нос­тал­­гията тук са в особен режим на взаимодействие:

 

Скачените крачоли

на двете Америки, полукълбата на сутиена,

                                            блянът на синовете

по Юга и Севера.

Географията капе,

Съхнат Португалии, Скандинавии, Азии и  Африки

 

и ги сгъва майка ми.

                                                 

Предизвикателство към днешните писания за „родно и чуждо”, към всички онези научни „за” и „против”? Или неволно сме станали свидетели на скритата обич у  сина към неговата май­ка­.

Разделът Неделите на света се състои само от 14 стихотворения. Но толкова светлина идва от тях, че цялата книга придобива друг блясък. От баладите и разпадите изкристализира усещането за целостта на жи­вота. 14-те стихотворения се оказват  напълно достатъч­ни, за да се оформи завършена представа за светоусе­ща­нето на писателя, за настроенията му в неделите на света:

– Отдръпване от догматизма на религиите (Невъз­мож­но е да се изгубиш/ в град с толкова катедрали./ Църквата винаги ще те вкара в пътя”, стихотв. „Руан” ).

– Снизходителност към претен­циозността, особено в изкуството („…пре­калено са лъскави/ оперение оперетно/ и в скръбта има кич/ реквизит/ или друга естетика, стихотв. Враните на Виена”; „Винаги ще предпочитам коне­те/ и никога не бих заменил кон/ за кокошката на изкуст­вото“, стихотв. „Виенска не­деля).

Но, да – за мъдростта, отгледана пак чрез книгите, но когато тя е естествен език на човешкото сърце: „да се прекръстим/ преди да са ни прекръстили(„Враните на Виена”). В „Неделите на света” съществува безупречната естетика на живота, на злото и доброто в него:

 

Всичко в този град замира рано,

Само погребалната агенция

и смъртта

             работят денонощно.

                               (Малък град в Нормандия)

 

Балади и разпади нямаше да е цялостна книга ако езикът, звукът, слухът не изкушаваха  чи­та­теля/съавтор именно по този начин: „…Все по-мъничко Моцарт /все по-мънич­ко Моцарт/ все повече Салиери” …

 

 

 

 

6.

 

…Дядо Мраз. Брадата му се беше разлепила, крачолите на пан­­та­­лоните му се виждат. Вие ли сте, вика, тоя и тоя. Аз съм, викам. И той бърка в чувала и вади един фото­апарат, в кожена калъфка, с презрамка. „Зенит”, от стари­те. Съ­щия, дето го исках на времето. Подаде го и си тръг­на. Сто­ях като треснат. Изтичах да питам кой го праща, но вече бе­ше изчезнал. Това ако не е чудо. Е, може да съм се из­пу­с­нал някъде, в казармата има всякакви зевзеци, и да са го прати­ли за майтап. Подаръкът обаче дойде. Десет години по-къс­но. Десет години… Държах го в ръцете си и ми стана толко­ва криво. Седнах и ревах, ревах и не знаех защо рева. Защо не го получих аз този фотоапарат преди десет години. За какво ми е сега, какво да го правя. Ако нещо не стане ведна­га, както го искаш, по-добре после хич да не става. Нà и се­га. Цял живот никой не те заглежда, камо ли да те снимат и баш на Нова година…

        Пукотевиците от балконите и фойерверките дойдо­ха неочаквано и секнаха речта му. Той разбра, че е настъпил но­вият век, но никой не идваше да го смени. Длъжен бе­ше да продължи предаването. Имаше мисия. Вятърът се усил­ва­ше, снегът сега не падаше кротко, а се завихряше над тро­тоарите. Той вече не говореше. Просто стоеше и гледаше в екрана, даваше образ на оня отсреща, поддър­жаше го, както се поддържа загасващ огън.

         На сутринта единственият включен телевизор на ви­три­ната, от онези рекламните, с вградена камера, из­лъч­ва­ше сгънат на две човек с широко отворени очи.

                                               Г. Господинов („О, Хенри”)

 

 

 

Когато, човекът, убива

 

или Коледна история, разказана с реалистична взискателност:

 

…приготвещият се да празнува своята Коледа Човек, грабва една вила и я забива във врата на прасето, то бяга, скимтящо от болка и ужас. А за триумфиращия от побе­дата си стопанин, прасето, заедно със стърчащата във врата му вила, прилича на дракон…  Така убиецът е със самочувствието на победител (над драконите):

                    „една смърт можела да бъде и красива” [28]

 

Най-артистичната[29], най-тъжната книга на Георги Господинов.

                

          Изповед  на „душата” на прасето:

оня, който ме храни цяла година, дава каната с виното първо на баш касапина и сетне тя минава през всички доволно окървавена, глъчка, майтапи, исто­рии”.

                                      това се записва…

                                    

                                      Плаче Марица, окървавена   


                                           Плаче Марица, окървавена

 

това се записва…

Думите на  душата на едно прасе:

 

„Никога не съм вярвала, че една смърт може да причини такова удоволствие. Сега ще ми отрежат уши­те да ги препекат на жарта: то си е първото и зато­ва най-вкусно мезе. Сетне ще загрухтят бензино­вите лампи, ко­жата ми ще почернее като големия казан на тия, дето ме храниха цяла година. Сетне ще ме измият отгоре със сняг, ще ме затрупат с чували да се задуша малко, ще ми из­стържат четината с един голям нож, пак ще ме измият и намажат с оцет и сол (ако душата ми не беше тук на сли­ва­та сигурно адски щеше да щипе), ще почнат да късат кожата ми на тънки пар­чета и шумно ще дъвчат. Знам всичко това, като че ли е било хиляди пъти, усещам го… не знам как да кажа, сякаш с кръвта си, макар у една душа да няма кръв. Клали са ни толкова зими, та не може този ужас и тази кръв да са се изпарили ей така. То си се пише някъде….

 

„…сигурно раят е запазен само за животни. Само за животни. Иначе би имало прекалено много кланета и кръв”

 

Безспорно, че разказаните от Господинов случки са нашенски, и географски, и социално-психологичес­ки, с голяма до­за балкански нрави.

 В тази сложна деми­стифи­ка­ция на традиционното, с деликатен, утвърждаващ жест към новите отговор­ности на съвременника, е зало­жен успехът на твор­чест­вото на Георги Господинов –  като ориги­нална българска проза за съвремието.  Обаче

     

          „Гос­под си има дру­га гра­ма­ти­ка…”

 

                    В края на на­ши­те при­каз­ки…

 

 

…настъпил е новият век, но никой не идваше да го смени. Длъжен бе­ше да продължи предаването.

 

 

февруари-юли / 2008

София

 

 [1] Терминът е на Борис Минков в статията „Успешни нос­тал­гии”. България днес. Двуседмичник на Агенцията за българите в чужбина, бр.11, 1999.

 

 

[2] Сборни­кът с разкази "И други истории" (2001) излиза във Фран­ция, САЩ, Чехия, Македо­ния, Австрия. През 2007 ан­глий­ското из­­дание е в номина­ци­ите за най-голямата све­тов­на награда за книги с раз­ка­зи "Франк О'Конър".

 

[3] Пенчо Славейков. На Острова на блажените. Антология. Био­графиите на поетите са написани, а стиховете преведени от Славейков. Портретите е рисувал Никола Петров. Изда­телят Александър Паскалев печата антологията в придворната печат­ница на Иван Кадела, София, 1910 г. ; Цитирано тук е от предго­вора на  Пенчо Славейков: «Тези поети са: Стамен Роси­та, Чевдар Подрумче, Иво Доля, Бойко Раздяла, Тихо Чубра и Секул Скъта. - Биографиите и характеристиките стъкмих повече от факти за пръв път от мене лично събирани, че готов и печатан материал за това почти няма. Тъй че тия биографии и характе­ристики на поетите се явяват нещо съвсем ново, неизвестно и за самите чита­тели на Острова. За тия биографии може някому да се зловиди, особено ако зад из­вестни неща в тях се дири онова, което не е казано, а на казаното се преинача смисъла. Но аз съм стар вълк, навикнал на тъмна гора, и не ми прави впечатление. Ще отбележа най-накрай, че между песните и стихотворенията в тая антология има няколко, които съм печатал вече по-преди, но които по не­предвидливост, свойствена на всички български поети, съм про­пуснал на времето да отбележа, че не са мои, а преводи. Тук греш­ка­та е поправена и авторството възстановено».

 

 

[4] "Българска христоматия. Избрани образци от всичките родове съчинения."(1995) и „Българска антология” (1998).

 

 

[5] Бурова, Ани. Ефекти от наследството: "На Ос­тро­ва на блажените" и мистифи­цираните антологии на 90-те.  Лите­ра­турен вестник, 2003. Линурова алгии

 

[6] Ниц­ше, Фр. Нес­воев­ре­мен­ни раз­миш­ле­ния ,1992. 96 с. 

[7] Пак там. с.167

[8] Дакова, Бисера. Век и краевековие. Карина М, С., 2006; Пенчев, Бойко. Тъгите на краевековието, С., 1998.

[9] Можем да посочим книгите със стихове на Биньо Ива­нов, на Константин Павлов, на Ани Илков, на Златомир Златанов, на Пламен Дойнов, на Пламен Антов и т.н.

[10] Отпечатан е в Сърбия  (Природни роман, 2001, превела от бъл­гарски Мария-Йоанна Стоядинович), във Франция („Un roman naturel”, 2002, traduit du bulgare par Marie Vrinat), в САЩ ( NATURAL NOVEL. 2005, Translated by Zornitsa Hristo­va), следват издания в Чехия (Prirozeny Roman, 2005), в Чика­го, в Швеция и т.н.

[11] „Естествен роман”, Жанет-45, 1999.

[12] Терминът е на Веселин Вълев, Литературен вестник, 2003.

[13] Докторската дисертация на Господинов е: „Поезия и медия. Кино, радио и реклама у Вапцаров и поетите на 40-те години на ХХ век”

 

[14] Поетът Георги Господинов е  литературовед и това проли­чава в текстовете на неговата художествената продукция, в аналитичността и лекотата, с която осъществява интро­спек­ции в културното пространство на литературата, живо­писта, театъра, драматургията, киното.

[15] „Така по нашия край мамят пчелите” – пише Господинов.

[16] Бране Мозетич. Банални неща. Карина М, С., 2004.

[17] Георги Господинов: „Доскоро наивно мислех, че през 90-те години сме свършили доста работа върху правото да интерпретираш литература, история, да обичаш традицията по свой начин (…). В литературата подобно патетично отношение към традицията е белег на провинциализъм. А аз се чувствам спокоен, защото нямам прабългарски и тракийски комплекси. Когато отидеш навън с някаква книга, не те питат от 1300-годишна държава ли си, носиш ли розово масло и ядеш ли кисело мляко. Важна е книгата….. Гражданското общество в България не успя да се случи и постоянно ни се дават знаци за това. Българският национализъм е силно провинциален – много е странно това съчетание на краен патриотизъм и крайна чалга. Несъвместими неща. Не може да си хъш, патриот и да викаш срещу турците или срещу Ориента и в същия момент да използваш чалгата като предизборна агитация за влизане в Европа (…) Провинциални са и опа­сенията ни, че влизайки в Евросъюза, ще загубим идентич­ността си. Това мнение ми се струва глупаво и бездарно и някои хора ползват влизането в ЕС като алиби да подклаждат националистически страсти. Без изобщо да се замислят, че ние нямаме ясно съзнание за собствената си национална идентич­ност. Българският човек непрекъснато се чуди прабългарин ли е, трак ли е, тюркоалтаец, лале или зюмбюл. Нашата иден­тич­ност не е толкова важна за евро­пейския човек. Той не ни е враг, за да иска да ни смила….”

[18]  Четирима португалски поети. Антология. Превод Георги Мицков., Карина М., С., 1996.

[19] При роенето на пчелите качествен пчелин се гарантира само от първака на роенето, последващите роенета са белег на бо­лест­на агресия на пчелите и опитните пчелари унищожават целия кошер.

[20] Предварителна работа на Пенчо Славейков над “На Острова на блажените” е сбирката му от 1909 г. “Преди мълчанието” (непечатана; запазена в ръкопис в музей “Петко и Пенчо Славейкови”). На заглавната страница на ръкописа е сложено мото из Апокалипсиса (една от книгите на Библията): “Се грядет день великаго млъчания”.

 

[21] Пенчев, Бойко. Еко и краят на българският модернизъм. В: Тъгите на краевековието, 2003.

 

[22] По аналогия с изследването „Лудостта и обществото” на Ми­шел Фуко.

[23] Веселин Вълев в „Изкуствена рецензия за един Естествен роман”, 2000.  

[24] Георги Господинов: „Мисля, че истинското случване на кни­гата е точно пред чуждия читател. Той не е чувал нищо за теб и не можеш да го заподозреш в умисъл. Когато романът се появи на френски, излязоха доста рецензии в „Нувел Обсерва­тьор”, „Льо Соар”, „Женев”. Така беше и с английското изда­ние на книгата – отзиви имаше в „Гардиън”, „Ню Йоркър”, „Таймс”. Но тази рецепция е официалната, критическата. За мен е по-любопитно възприятието на обикновения читател.

 

[25] Според Киркегор интелектът е ,,отвъд добро и зло''.

 

[26] Тодорова, Мариана. „Ал.Геров в началото на XXI век: све­тогледни и eстетически проекции”. В: Александър Геров. Са­­мотникът. С. , 2005.

[27] Георги Господинов: „Още към това ботанико-гра­ди­нарско говорене, вж. сп. „Теменуга”, 1909/кн.7, където Н. Рай­­нов пише в студия за Яворов: „Той цъфтеше като екзо­тическо растение в оранжерията на сп. „Мисъл”, под неж­ни­те огледвания на опитния и реномиран градинар на българ­ски­те таланти естетика професор д-р Кръстев” (курсив М. Т.).

[28] Господинов,Г., „Коледната душа на едно прасе”- В: О,Хенри, 2007.

[29] Господинов,Г., О, Хенри . 3 Коледни истории с илюстрации,  Жанет - 45, Пловдив, 2007. Илюстрации от Надежда Олег Ля­хо­ва, Никола Тороманов, Яна Левиева.